30. Jan 2012 9:16

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, podal dňa 12.09.2011,s doplnením dňa 26.01.2012 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. Stavba“, na pozemkoch v kat. území Prievidza a Bojnice, na pozemkoch parcelné číslo - líniová stavba.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…