30. Jan 2012 9:16

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, podal dňa 12.09.2011,s doplnením dňa 26.01.2012 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. Stavba“, na pozemkoch v kat. území Prievidza a Bojnice, na pozemkoch parcelné číslo - líniová stavba.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…