28. Mar 2012 9:27

V Prievidzi budú opäť Banícke jarmoky

V utorok 27. marca zasadalo už po piatykrát v tomto roku mestské zastupiteľstvo. Septembrový trh v Prievidzi sa opäť bude volať Banícky jarmok. Aké sú ďalšie zmeny, ktoré boli mestským zastupiteľstvom schválené?

Zastupiteľstvom bola schválená rekonštrukcia a energetická optimalizácia časti sústavy verejného osvetlenia mesta Prievidza podľa predloženého projektu Z11-091/2011 i spôsob jeho financovania formou projektu EPC (Energy Performance Contracting – energetické služby so zárukou). Tento projekt bude realizovaný súčasným správcom verejného osvetlenia, mestskou spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., Prievidza. V rámci investičných zámerov bol schválený projekt Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov rovnako, ako aj kofinancovanie projektu vo výške 1 367,00 €, t.j. 10% z celkových výdavkov na projekt.

V rámci programu zasadnutia v bode číslo 2. Návrh VZN mesta Prievidza č. 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, zaujala v poslaneckej diskusii téma názvu „Prievidzský jarmok“. Poslanci nakoniec rozhodli o zmene názvu Prievidzský jarmok na Banícky jarmok.

V rámci Informácií o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spol. UNIPA, s. r. o., Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2011 a v rámci bodu Rekonštrukcia a energetická optimalizácia časti verejného osvetlenia v meste Prievidza bola zo strany poslancov a zástupcu primátorky pozitívne hodnotená práca mestskej spoločnosti UNIPA, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.

Ďalej mestské zastupiteľstvo schválilo Doplnok k internej smernici č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorý zvýšil vecný limit preddavku na drobné nákupy MŠ a školské jedálne MŠ z 35,00 € na 75,00€ na jednu materskú školu a Doplnok k internej smernici č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza, ktorý vyriešil absenciu právnej úpravy v oblasti predaja majetku formou obchodnej verejnej súťaže v prípade, ak nevedie k úspešnému ukončeniu.

Na zasadnutí boli schválené viaceré významné zmeny v poradných orgánoch. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu zástupcu mesta v Rade školy pri ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul., Prievidza. Novými zástupcami sa stali Juraj Ohradzanský a Ing. Janka Bieliková. Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 357/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené zloženie komisie MsZ pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tak, že člena za stranu SNS – Ing. Richarda Takáča nahradí Gabriel Čauder a vypúšťa sa „Michal Dobiaš – ĽS HZDS“. Rovnako bol schválený návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 359/10 zo dňa 21. 12. 2010, ktorým bolo schválené zriadenie a zloženie komisie MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach tak, že poslanca MsZ Ing. Richarda Takáča nahradí poslanec MsZ Gabriel Čauder. Za novú členku Správnej rady neziskovej organizácie TIK Prievidza poslanci zvolili Katarínu Čičmancovú.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 24.4. 2012. Celoročný plán zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete tu.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…