18. Jan 2016 6:53

Usmernenie pre organizátorov verejných kultúrnych podujatí

Organizátorom verejných kultúrnych podujatí konaných v kultúrnych, reštauračných a obchodných zariadeniach a na verejných a iných priestranstvách mesta Prievidza dávame do pozornosti povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Podľa § 3, ods. 1 tohto zákona sú organizátori podujatí určených pre verejnosť povinní písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie samosprávnemu orgánu, na území ktorého sa má podujatie konať. Túto povinnosť je potrebné splniť najmenej 7 dní pred konaním podujatia.
V písomnom oznámení o konaní podujatia je potrebné uviesť:
– označenie organizátora – názov a adresu usporiadateľa,
– druh podujatia (koncert, diskotéka, divadelné predstavenie, a pod.) a príp. jeho názov,
– miesto, termín a čas konania podujatia.


V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Oznámenie doručí organizátor Mestskému úradu v Prievidzi – Námestie slobody 14. Na oznámenie podujatia môžu jeho organizátori využiť tlačivá zverejnené na internetovej stránke mesta Prievidza (sekcia Obyvateľ – Tlačivá a formuláre – Kancelária primátorky mesta – Oznámenie o zámere usporiadať podujatie v objekte – na verejnom priestranstve).
Organizovanie podujatí nepodlieha povoľovaciemu konaniu, t. zn., že orgán samosprávy nevydáva súhlas na jeho usporiadanie.

Ďalej je organizátor povinný ohlásiť mestskému úradu akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa údajov o podujatí. Počas konania podujatia je organizátor povinný vykonať také opatrenia, aby nedošlo k porušovaniu nočného pokoja, verejného poriadku, prípustnej hladiny hluku a k ohrozeniu zdravia a života účastníkov podujatia. Za tým účelom zabezpečí dostatočný počet členov poriadkovej, zdravotnej a protipožiarnej služby a umožní vstup orgánom oprávneným vykonávať dozor.

Orgán samosprávy môže podujatie zakázať a uložiť pokutu, ak mu nebolo oznámené, ak sa na ňom porušujú základné ľudské práva a slobody, alebo ak je podujatie konané v rozpore s uvedeným zákonom.
Vstupenky na kultúrne podujatia nepodliehajú spoplatneniu, preto nie je potrebná ich registrácia.

Organizátori podujatí, na ktorých sa produkujú hudobné diela (koncerty, diskotéky, tanečné zábavy), sú okrem tohto povinní splniť si povinnosti vo vzťahu k Slovenskému ochrannému zväzu autorskému (bližšie informácie na www.soza.sk).

V prípade potreby poskytnutia ďalších informácií môžu organizátori verejných kultúrnych podujatí kontaktovať pracovníkov kancelárie primátorky mesta – Námestie slobody č. 6 (Mestský dom), I. poschodie, č. dv. 107, tel.: 046-5179121, 0904 – 752 604.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…