1325
Konštituovaním mestskej lokality v Prievidzi sa položili základy nového celku s výsadami na základe tešínskeho práva (mešťania mohli slobodne voliť farára a richtára, mesto bolo slobodnou advokáciou a malo vlastné súdnictvo, mešťania mohli slobodne predávať a kupovať, mali právo odvolať sa do Žiliny, richtár mal právo na jednu tretinu a senátori na dve tretiny z pokút a richtár mal právo na úhradu cestovného vynaloženého v záujme mesta).

1333
Prievidzský hradný obvod zanikol a vo vydávaných dokumentoch sa synovia Gileta titulujú už len ako kasteláni Bojníc.

1379
Prievidza sa musela vzdať tešínskeho práva a preto prostredníctvom svojho richtára Tomáša žiada právne poučenie od Krupiny, v ktorom sa uvádza, že v predchádzajúcom období apelačnou inštanciou bola Žilina.

1383
Úspešné rokovania viedli k udeleniu nových výsad kráľovnou Máriou. Privilégiá udelené… Anno Dom. M.CCC.LXXXIII. quinta Februarii, Regni autem nostri anno secundo… boli zárukou nielen slobôd, ale aj väčších hospodárskych možností.