13. Jul 2011 6:22

TEZAS versus MESTO

Obyvatelia mesta zaregistrovali niekoľko článkov v regionálnych periodikách, v ktorých spoločnosť TEZAS, s.r.o., prezentuje svoje činnosti vo vzťahu k mestu. Stále viac rezonuje medzi ľuďmi hrozba zníženia výkonov, resp. prepúšťanie zamestnancov spoločnosti. Plní si teda mesto záväzky, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu s touto súkromnou spoločnosťou?       Asi najintenzívnejšie vnímame všetci údržbu cestných komunikácií, verejnej zelene a problematiku komunálneho odpadu.

Je to určite aj preto, že tieto činnosti majú primárny vplyv na výdavky mesta. Zámerom tohto a nasledujúcich článkov je informovať verejnosť o vybraných podmienkach uzavretého zmluvného vzťahu na služby a pripravovaných krokoch mesta Prievidza.

Poďme trochu do histórie: výsledkom transformácie činností Technických a záhradníckych služieb, resp. ich častí s výnimkou prevádzky športových zariadení, bolo uzavretie Komisionárskej zmluvy so spoločnosťou TEZAS, s.r.o., 31.decembra 1996. Na základe tejto zmluvy zabezpečuje odvtedy táto súkromná spoločnosť pre naše mesto už pätnásty rok najmä prevádzku a údržbu komunikácií na území mesta, cintorínske služby, údržbu a tvorbu verejnej zelene, nakladanie s komunálnym odpadom a podobne. Zmluva bola pôvodne uzavretá na dobu piatich rokov. Lehota platnosti zmluvy bola dodatkom k zmluve z  novembra 1998 predĺžená na dobu 20 rokov až do 31. decembra 2016. S poukazom na dohodnutú dobu trvania zmluvy je mesto zmluvou viazané a ukončiť ju môže len dohodou, alebo z dôvodu podstatného porušenia zmluvy a podmienok zo strany TEZAS-u. Ceny služieb za výkony sa môžu podľa zmluvy každých päť rokov upravovať, pričom prvá úprava dohodnutej odplaty, resp. ceny služieb bola uskutočnená nováciou zmluvy 2. januára 2002. Ďalšie úpravy dohodnutej odplaty za výkony boli zrealizované 21. novembra 2008 dodatkom č.36 a nováciou zmluvy 1. októbra 2010.

Nevýhodnou súčasťou zmluvy vo vzťahu k cenám je záväzok, že odplata sa bude každý rok upravovať narastajúcim spôsobom vždy o hodnotu inflačného koeficientu až do výšky 12%. Porovnajme si, čo urobila inflácia napríklad na jednej zmluvnej položke: jednotková cena za výkon opravy výtlku suchou obaľovacou zmesou hrúbky 70 mm bola v roku 2002 vo výške 2 265, 24 Sk (75,192 €), ale v súčasnosti platná cena za tento výkon je už 111,89 € (t.j. 3 370,81 Sk). Jasná matematika zvýšenie jednotkovej ceny o 48,8 % za obdobie 9 rokov. V  nadväznosti na inflačný koeficient môžeme len konštatovať, že počas platnosti zmluvy došlo k zásadnému zvýšeniu dohodnutej odplaty za poskytované služby. Zmluva má v súčasnosti 44 dodatkov, čo spôsobuje jej neprehľadnosť a komplikovanosť. Odplata za práce sa vykonáva na základe schváleného ročného plánu údržby a  rozpočtu mesta pre príslušný kalendárny rok.

Za obdobie od 1.januára do 20. júna 2010 mesto Prievidza zaplatilo TEZAS-u za poskytnuté služby v zmysle zmluvy 1 milión 93 tisíc euro. V rovnakom období  roku 2011 bola splatná suma za poskytnuté služby vo výške 1 milión 89 tisíc euro. Údaje jasne svedčia o tom, že TEZAS pre mesto Prievidza zabezpečuje aj naďalej služby v zmysle komisionárskej služby v rovnakom rozsahu ako predchádzajúci rok. Preto mesto nemôže byť zodpovedné, resp. dôvodom toho, aby bol TEZAS nútený prepúšťať svojich zamestnancov.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…