1. Dec 2010 21:18

Spravodajstvo z rokovania mestského zastupiteľstva

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva (konalo sa 30. novembra 2010) sa po voľbe mandátovej a návrhovej komisie, ako aj schválení programu, chvíľu nieslo v znamení uplynulých volieb do samosprávnych orgánov mesta (konali sa 27. novembra 2010). Primátor Prievidze Ján Bodnár zablahoželal novozvolenej budúcej primátorke mesta Kataríne Macháčkovej a menovite všetkým poslancom súčasného poslaneckého zboru, ktorí boli opätovne zvolení do mestského zastupiteľstva.

Pracovné rokovanie poslaneckého zboru pokračovalo schválením návrhu zmien a doplnkov č. 12 Územného plánu mesta a návrhu doplnku k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta č. 31/1995 o územnom pláne mesta Prievidza, poslanci schválili bez pripomienok aj návrh doplnku k VZN mesta o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta, ako aj návrh doplnku č. 6 k VZN mesta č. 85/2005 o miestnych daniach.
Návrh na II. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi na rok 2010, ako aj návrh na rozpočet KaSS na rok 2011 a na roky 2012 a 2013 predložil riaditeľ zariadenia Peter Paulík. Skonštatoval, že druhá úprava rozpočtu na tento kalendárny rok je nevyhnutná z dôvodov chýbajúceho dofinancovania kina Baník, ktoré prešlo v minulom roku do správy KaSS, ako aj kvôli augustovým povodniam. Tie zasiahli objekt Domu kultúry na sídlisku Píly, kde boli z tohto dôvodu zvýšené náklady na elektrickú energiu v dôsledku používania čerpadiel na odstránenie vody z jeho zaplavených častí. Poslanci schválili úpravu rozpočtu kultúrneho zariadenia vo výške 634 236 eur v jeho príjmovej i výdavkovej časti. Poslanci schválili aj návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov na roky 2011, 2012 a 2013. Návrh programového rozpočtu mesta na to isté obdobie predložila poslancom vedúca ekonomického odboru mestského úradu Katarína Bašková, ktorá uviedla, že mesto predkladá zastupiteľstvu na schválenie návrh viacročného rozpočtu na rok 2011, 2012 a 2013, pričom návrhy rozpočtov na roky 2012 a 2013 nie sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záväzné. Odrazom pre zostavenie návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 bol rok 2010. Vplyvom pokračovania hospodárskej krízy bol rozpočet v roku 2010 veľmi úsporný a je predpoklad, že tento trend bude pokračovať i v roku budúcom a to aj napriek zverejneným údajom o náraste podielových daní od štátu vo výške 23 % oproti roku 2010. „Dopad finančno-hospodárskej krízy na príjmovú časť rozpočtu mesta v roku 2010 hlavne v oblasti príjmu z podielových daní ovplyvňuje i plán hospodárenia mesta na rok 2011 a to predovšetkým tým, že mnohé z výdavkov, ktoré bolo treba realizovať v roku 2010, sa v dôsledku výpadku príjmov z podielovej dane v roku 2010 realizovať nemohli a v objeme cca 730 tis. eur prechádzajú do roku 2011. Pri spracovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali z predpokladu, že všetky vstupy, ktoré ovplyvňujú jeho príjmovú časť a sú v kompetencii poslancov MsZ, zostávajú v porovnaní s rokom 2010 nezmenené. To znamená, že neuvažujeme so zmenami v oblasti sadzieb dane z nehnuteľnosti, poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu, výšky cestovného v mestskej hromadnej doprave, výšky nájmu za záber verejného priestranstva a ďalších. V rozpočte mesta na rok 2011 neuvažujeme s prijatím nového úveru,“ dodala K. Bašková. Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2011 vo výške 31,9 mil. eur v príjmovej i výdavkovej časti, teda ako vyrovnaný.
Projekt využitia optickej chráničky, ktorý pred poslancami prezentoval riaditeľ spoločnosti Profi-NETWORK Slovakia, a.s. Peter Švec, poslanci odložili na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Riaditeľ spoločnosti Elbacert Marek Krajčov odovzdal náčelníkovi mestskej polície Mariánovi Mikulovi certifikát systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN ISO 9001/EN ISO 9001:2008, ktorý síce mestská polícia získala už v roku 2007, avšak po recertifikácii v roku 2010 ho opäť obhájila. Univerzitný profesor Ivan Kalaš z Katedry vzdelávania a prípravy učiteľov Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je zároveň členom Výboru pre vedu a vzdelávanie pri Unesco, predstavil a prezentoval poslancom projekt digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní a vyzdvihol účasť Materskej školy na Ul. V. Clementisa na projekte ako ojedinelého zariadenia svojho druhu v rámci Slovenska.
Poslanci schválili štyri žiadosti o majetkovoprávne vysporiadania a zriadenia vecných bremien a šestnásť žiadostí o kúpu nehnuteľností. Dve žiadosti odložili na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. V bode „rôzne“ schválili návrh na vybudovanie kotolne pre Materskú školu na Ul. Š. Závodníka, pre ktorú bude po výpovedi zo strany Strednej polytechnickej školy v Prievidzi, ktorá zásobovala materskú školu teplom a teplou úžitkovou vodou do roku 2009, zabezpečovať dodávku tepla a TÚV spoločnosť PTH, a.s. Poslanci na návrh konateľa spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza neodporučili odpredaj nájomných bytov v bytovke na Ul. M. Hodžu, o ktoré prejavili záujem samotní nájomníci, s odôvodnením, že východisková a technická hodnota bytov v tejto bytovke je pomerne vysoká. Posledným bodom rokovania v rámci bodu „rôzne“ bol návrh na odkúpenie poslaneckých notebookov, ktoré poslancom v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 292/07 z augusta 2007 na zabezpečenie ich poslaneckej práce zakúpilo mesto zo svojho rozpočtu. Poslanci väčšinou hlasov schválili poslanecký návrh poslanca Milana Budáča, ktorý navrhol, aby si odchádzajúci poslanci mohli notebooky odkúpiť za cenu 10 eur za jeden notebook. V závere poslanci neschválili poslanecký návrh poslankyne Heleny Dadíkovej, aby sa ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré vzišlo z aktuálnych komunálnych volieb, uskutočnilo oproti plánovanému termínu už o týždeň skôr, teda 14. decembra t.r. Posledné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude zároveň ustanovujúcim zastupiteľstvom nového vedenia mesta a jeho orgánov, sa teda bude konať v utorok 21. decembra 2010 v Dome kultúry v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…