3. Sep 2021 10:13

Správa o stave rozpracovanosti projektu nového zdroja tepla pre Prievidzu

Poslanci MsZ v Prievidzi na augustovom rokovaní zobrali na vedomie správu o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“. Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) plánuje pri výstavbe nového zdroja tepla využiť lokálne obnoviteľné zdroje energie tak, aby využila aj areály po banskej činnosti.

Postupné plnenie jednotlivých úloh na investícii „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“ prebieha paralelne, tak aby bol naplnený termín výstavby zdrojov do 31.8.2023 a zároveň zostal čas na vykonanie individuálnych, komplexných skúšok a skúšobnej prevádzky.

Aj počas leta pripravujú potrebnú dokumentáciu
Aktuálne boli vypracované potrebné podklady pre územné rozhodnutie. Taktiež boli oslovené dotknuté organizácie v rámci územného konania. Všetky dotknuté organizácie poskytli k územnému konaniu kladné vyjadrenie. Postupne boli spracované podklady pre posúdenie vplyvu projektu na životné prostredie (EIA). Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 2.8.2021 rozhodnutie v zisťovacom konaní pre uvedenú navrhovanú činnosť, v ktorom je uvedené, že je možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania. Do začiatku septembra plynula doba pre nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia, čo bola posledná podmienka podania žiadosti na začatie územného konania.

Zároveň bolo na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vykonané výberové konanie. Víťazi výberového konania boli písomne informovaní a vyzvaní na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Aktuálne sú pripravované kroky smerujúce k podaniu žiadostí o nenávratné finančné príspevky z výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia a Modernizačného fond na spolufinancovanie celého projektu.

Ďalší časový plán investície:
– Október/2021: Stavebné konanie
– November2021/jún 2023: Realizácia stavby
– Júl 2023: Kolaudácia stavby
– August 2023: Uvedenie do prevádzky

Projekt spoločnosti PTH počíta so zabezpečením tepla nielen pre Prievidzu, ale aj mesto Nováky a obec Zemianske Kostoľany, niektorých odberateľov v blízkosti obcí Sebedražie a Koš, ako i po trase priemyselnej zóny v Prievidzi a to k 1. januáru 2024.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…