9. Sep 2014 11:37

Športová hala v správe mesta?

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní schválili Postúpenie práv a záväzkov zo Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly na postupníka - spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s. r. o. Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy by po dlhých rokoch prevzalo mesto správu športovej haly.

Na základe rokovaní so zástupcami spoločnosti CITY ARENA, s.r.o. (konateľom spoločnosti a spoločníkmi), bol pripravený návrh zmluvy o postúpení práv a povinností z nájomnej zmluvy. Tento zmluvný spôsob je najvhodnejší na riešenie plynulého prechodu prevádzkovania športovej haly zo spoločnosti CITY ARENA, s.r.o. na mestskú spoločnosť TSMPD, s.r.o.

V súčasnosti sa konateľ spol. CITY ARENA, s.r.o., vzdal svojej funkcie a tá mu skončí zasadnutím valného zhromaždenia spoločnosti alebo uplynutím 3 mesiacov odo dňa oznámenia (t.j. 17.09.2014). Pokiaľ valné zhromaždenie spoločnosti neurčí nového konateľa alebo valné zhromaždenie nezasadne, spoločnosť bude bez štatutárneho orgánu nefunkčná a hrozí jej likvidácia, resp. konkurz. Na základe týchto skutočností potom mesto Prievidza nebude môcť ďalej poskytovať finančné prostriedky spoločnosti CITY ARENA, s.r.o., na zabezpečenie prevádzky haly.

V prípade ak by došlo k podpísaniu zmluvy o postúpení práv a povinností zo strany spoločnosti CITY ARENA, s.r.o. ako aj zo strany mesta Prievidza, správu športovej haly by už nezabezpečovala súkromná spoločnosť ale mesto prostredníctvom mestskej spoločnosti. Tomuto predchádzali vzájomné rokovania medzi predstaviteľmi mesta a zástupcami spoločnosti CITY ARENA, s.r.o.

Róbert Pietrik – právna kancelária MsÚ

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…