Dátum zverejnenia Celý dokument
28.03.2017 Oznámenie o OVS Ciglianska cesta ico_pdf_46
09.03.2017 Zámer prenechať do nájmu prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časti pozemku z parcely registra C KN č. 1835/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 a parcely registra E KN č. 399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 , v rozsahu výmery 30 m2 na Námestí slobody 22 pre TSG, spol. s r. o., so sídlom v Partizánskom, Veľká Okružná 1028/9, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – spevnená plocha pred vchodom č. 36 na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi, na účel realizácie projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta Prievidza“, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27.05.2014, t. j. ročného nájomného vo výške 10,00 €/1 parkovacie miesto, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov
ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je hnuteľný majetok – chladiarenské zariadenie k mobilnej ľadovej ploche, na účel zariaďovania záležitostí na úseku prevádzky, údržby a správy športovísk, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.07.2002 v znení jej Dodatkov č. 1 – č. 17, t. j. ročného nájomného vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú
ico_pdf_46
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – verejné osvetlenie na Koncovej ul. v Prievidzi, na účel zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza za podmienok dohodnutých v Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.01.2001 v znení jej Dodatkov č. 1 – č. 23, t. j. ročného nájomného za majetok verejného osvetlenia vo výške 0,03 €, na dobu neurčitú.
09.03.2017 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – Sektor K (urnové steny) na cintoríne na Mariánskej ul. v Prievidzi, na účel zabezpečenia služieb v oblasti pohrebníctva a ostatných činností s tým spojených, pre spoločnosť TSMPD, s.r.o., Prievidza, za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluvy č. 35/2013 zo dňa 31.12.2013 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 4, t.j. ročného nájomného vo výške 1,00 €, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
08.03.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je prebytočný majetok, nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 872/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 56 m2, pre Jozefa Petráša a manželku Darinu, spoločne trvalý pobyt Školská ul. č. 15, Prievidza V., za cenu 10,00 €/m2, na účel rozšírenia pozemku vo vlastníctve kupujúcich s následným vybudovaním plota a odvodnením. ico_pdf_46
08.03.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 2980/3, záhrady o výmere 220 m2, na záhradkárske účely, pre Petra Bebjaka s manželkou, trvalý pobyt Urbárska 948/24, Prievidza, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za cenu určenú znaleckým posudkom číslo 009/2017 vypracovaný Ing. Jozefom Somolánim, znalcom z odboru: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ktorý si dal vypracovať žiadateľ na vlastné náklady, za cenu 20,51 €/m2 , kúpna cena spolu vo výške 4512,20 €. ico_pdf_46
03.03.2017 Oznámenie o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
22.02.2017 OVS – Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba (na LV 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), súpisné číslo 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi na pozemku parcela registra C KN č. 7841 a pozemky parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2
ico_pdf_46
22.02.2017 OVS – Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Hviezdoslavovej ulici, pozemky parcela reg. C KN č.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavba súpisné č.10475 nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, vedená na LV č. 1 ako budova.
ico_pdf_46
13.02.2017 Oznámenia o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky vedené na liste vlastníctva č. 1:
– parcela registra C KN č. 562/11, ostatné plochy s výmerou 3 626 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 562/27, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 359 m2,
v celosti
(na pozemku sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa – kupujúceho),
– parcela registra C KN č. 560/53, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 2 344 m2,
v celosti,
– parcela registra C KN č. 560/54, trvalé trávnaté porasty s výmerou 42 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 560/49, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 276 m2,
v celosti,
– parcela registra C KN č. 560/61, trvalé trávnaté porasty s výmerou 143 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 560/62, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 907 m2,
v celosti,
– parcela registra C KN č. 560/63, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 731 m2,
v celosti,
– parcela registra C KN č. 560/64, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 764 m2,
v celosti,
– parcela registra C KN č. 560/66, trvalé trávnaté porasty s výmerou 331 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 560/68, trvalé trávnaté porasty s výmerou 88 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 562/7, ostatné plochy s výmerou 1 254 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 562/8, ostatné plochy s výmerou 66 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 562/9, ostatné plochy s výmerou 124 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 562/10, ostatné plochy s výmerou 491 m2, v celosti,
– parcela registra C KN č. 562/24, ostatné plochy s výmerou 564 m2, v celosti,
pozemky spolu s výmerou 12 110 m2, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pre spoločnosť BVH, spol. s r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. stavbárov č. 21, za cenu 13,31 €/m2 (cena stanovená priemerom dvoch ZP), na účel vybudovania viacúčelovej športovej haly, prevádzkovanie minigolfového a športového areálu a vybudovanie parkovacích plôch pre zákazníkov areálu spoločnosti
10.02.2017 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť nebytového priestoru – kožušníckej dielne, nachádzajúcej sa na II. nadzemnom podlaží – 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 105 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 105/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 2563, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 750 m2 vo veľkosti 105/1412, nehnuteľnosti zapísané na LV č. 8821, na účel prevádzkovania služby „Opravy a zákazkové šitie kožuchov, kožušinových výrobkov a doplnkov, pre Janu Madajovú
10.02.2017
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na II. nadzemnom podlaží – 1. poschodí prevádzkovej budovy K-3, súpisné číslo 30157, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 2563 s podlahovou plochou 52 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu, ktorý je vyjadrený podielom 52/1412 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č.

Archív zverejnených informácií o predaji a prenájme majetku nájdete tu.