10. ZASADNUTIE MsZ – 30.9.2019
PROGRAM ico_pdf_46

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2019
Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD s.r.o.
Návrh trasovania IS – Za depom
Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 54 – Rokovací poriadok MsR v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 78 – Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi
Návrh Internej smernice č. 104 – Rokovací poriadok Komisie MsZ pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Revitalizácia tréningového ihriska na Malonecpalskej ulici v Prievidzi“
Vyhodnotenie uznesení
Zoznam majetkoprávnych vecí
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV