8. ZASADNUTIE MsZ – 3.10.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Dôvodová správa k návrhu ďalšieho postupu vymáhania pohľadávky za dlžníka ARCHER INVEST, s.r.o., a k návrhu ďalšieho postupu pri znížení základného imania spol. Prievidza Invest, s. r. o.

Informácia o pripravených projektoch
Informácia o plnení komisonárských a nájomných zmlúv spoločnosti TSMPD s.r.o. za obdobie I. – VI./ 2016

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2016
Zmeny v komisii finančnej, majetkovej, reg. rozvoja a podnikateľských aktivít
Zmena číslovania budov v meste Prievidza
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh na vyradenie majetku z evidencie SMMP, s.r.o.
Zoznam majetko-právnych vecí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV