1. ZASADNUTIE MsZ – 09.02.2016
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu za rok 2015
Informácia o činnosti Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE a nominácie do orgánov OOCR RHNB za mesto Bojnice
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrólorky a útvaru kontrolórky za rok 2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2016
Správa SAD Prievidza a.s., o použití finančných prostriedkov mesta MHD Prievidza za obdobie január – december 2016
Vyhodnotenie uznesení
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV