13. ZASADNUTIE MsZ – 11. december 2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh dodatku č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách ico_pdf_46
Návrh dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska ul.554/19, Prievidza, zo dňa 02.01.2002 ico_pdf_46
Návrh dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, 971 01 Prievidza, zo dňa 02.01.2002 ico_pdf_46
Návrh dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/39, Prievidza, zo dňa 02.01.2002 ico_pdf_46

Návrh dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza, zo dňa 02.01.2002
ico_pdf_46
Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení ico_pdf_46
Návrh Doplnku č.2 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb ico_pdf_46
Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 ico_pdf_46
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014, 2015 ico_pdf_46
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 11.12.2012 ico_pdf_46
Návrh na III. Zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012 ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013 ico_pdf_46
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 ico_pdf_46
Udeľovanie mestských ocenení pri príležitosti Roka výročí mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
Návrh voľby hlavného kontrolóra ico_pdf_46
Žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o. o schválenie zvýšenia základného imania ico_pdf_46
Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o. o schválenie zvýšenia základného imania ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Bod rôzne ico_pdf_46
K Bodu rôzne: Návrh na zriadenie dočasnej komisie MsZ pre nakladanie s prebytočným majetkom mesta
K Bodu rôzne: Návrh na vyradenie cestnej svetelnej signalizácie z majetku mesta (Ul. Matice slovenske)
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
Príloha: Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015 ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46