7. ZASADNUTIE MsZ – 30.7.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY

Návrh Dodatku č. 9 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ
ico_pdf_46
Návrh na zrušenie Internej smernice č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, a. s.
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 30.07.2013
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV