17. Jan 2023 9:08

Rozsiahle rekonštrukcie miestnych komunikácií aj v roku 2023

V prvom polroku 2023 plánuje mesto Prievidza zrekonštruovať viacero miestnych komunikácií a chodníkov. Preinvestuje sa tak viac než 214 000 eur.

Koncom predchádzajúceho roka bola podpísaná Zmluva o dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza.

V roku 2023 bude prebiehať rekonštrukcia na Ulici M. Mišíka (od Ulice G. Švéniho vedľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny), na Ulici J. L. Bellu a na Ulici D. Kubíka. Rekonštrukcia miestnej komunikácie je plánovaná aj na Mojmírovej ulici a prestavby sa dočká aj časť ulice Pod hrádkom, ktorá bude prebiehať v úseku pri rodinných domoch č. 52-56.

„Aj v tomto roku plánujeme investovať do skvalitnenia infraštruktúry v našom meste. Verím, že obyvateľom rekonštrukcie vybraných miestnych komunikácií zlepšia komfort bývania,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.

V plánovanom rozsahu prác bude odfrézovanie pôvodných asfaltov, rekonštrukcia poškodených podkladných vrstiev ciest, rekonštrukcia cestných obrubníkov a pokládka nových asfaltových povrchov.

Na základe výsledku verejného obstarávania bola Zmluva o dielo uzatvorená so zhotoviteľom STRABAG s.r.o. Predpokladaná výška investície je 214 643 eur. Zhotoviteľ spoločnosť STRABAG s.r.o. bude písomne vyzvaný na prevzatie staveniska po ukončení obdobia zimnej údržby a za priaznivých poveternostných podmienok. Termín ukončenia prác je plánovaný do 30. mája 2023.

Reportáž o investícii

Rekonštrukcia na Ulici Makovického

V decembri 2023 bola podpísaná aj zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke na Ulici Makovického.

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu na rekonštrukciu prístupovej cesty, priľahlých chodníkov, vnútroblokových chodníkov a vstupov k bytovému domu na Makovického ulici a na rekonštrukciu chodníka a vstupov pred bytovým domom ulici Nad terasami.

„Mesto Prievidza pristúpilo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ciest a chodníkov na Ul. Makovického v Prievidzi. Robíme tak na základe žiadosti bytového spoločenstva, ktoré nás požiadalo o rekonštrukciu cesty, avšak chceme už túto lokalitu poňať naozaj koncepčne a systémovo. Preto súčasťou rekonštrukcie okrem cesty budú aj chodníky a plochy na parkovanie vozidiel, zároveň si vytvoríme do budúcna priestor na rozšírenie nových parkovacích miest v tejto lokalite,“ vysvetlil 1. zástupca primátorky Michal Dobiaš.

Zhotoviteľom je spoločnosť značenie, s.r.o. Prievidza. Zmluvná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je vo výške 7 800 €.

Predpokladaný rozsah stavebných prác, ktorý rieši projektová dokumentácia:

1. Cesta:

 • Frézovanie asfaltového, betónového krytu, vybúranie a realizácia rekonštrukcie lokálnych prepadov a poklesov podkladných vrstiev v ceste a priľahlom parkovisku. Odvoz a  likvidácia stavebného odpadu.
 • Úprava pláne po rekonštrukcii lokálnych prepadov a odkopoch so zhutnením.
 • Odstránenie poškodených pôvodných obrubníkov, osadenie nových obrubníkov.
 • Realizácia nových konštrukčných vrstiev lokálnych defektov vozovky zo štrkodrvy a cementom stmelenej zmesi (CBGM).
 • Výšková úprava vpustov, šupátok, poklopov a šácht, vrátane výmeny poškodených mreží a šácht.
 • Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2.
 • Pokládka nových živičných vrstiev pre komunikácie z asfaltového betónu  AC 11, AC 16.
 • Úprava škár asfaltovou zálievkou.

2. Chodník – úprava z betónovej dlažby:

 • Odstránenie asfaltového, betónového krytu, podkladných vrstiev. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
 • Úprava pláne po odkopoch so zhutnením a realizácia nových podkladných vrstiev z ŠD.
 • Vybúranie jestvujúcich obrubníkov a pokládka nových obrubníkov.
 • Výšková úprava šupátok, poklopov.
 • Pokládka novej pochôdznej vrstvy z betónovej dlažby.
 • Konečné terénne úpravy.

„Predchádzajúci rok sme obstarali projektovú dokumentáciu na tieto práce, v roku 2023 plánujeme vybaviť územné a stavebné povolenie a v závislosti od týchto povolení a od finančných zdrojov, ktoré budeme mať k dispozícií, plánujeme so samotnými prácami začať v roku 2024 až 2025,“ doplnil zástupca primátorky.

Reportáž k investícii

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…