18. Jan 2012 15:15

Rozhodnutie -jednostranné reklamné zariadenie

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. c) a § 61 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ust. § 15 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o povolenie, takto rozhodol : jednostranné reklamné zariadenie (ďalej len „zariadenie“) o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m, na pozemku v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1963/1 – Nábr. sv. Metoda, P O V O Ľ U J E . Zariadenie sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako dočasné na dobu určitú do 31. 08. 2012.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…