18. Jan 2012 15:15

Rozhodnutie -jednostranné reklamné zariadenie

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. c) a § 61 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ust. § 15 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o povolenie, takto rozhodol : jednostranné reklamné zariadenie (ďalej len „zariadenie“) o rozmeroch 5,1 m x 2,4 m, na pozemku v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1963/1 – Nábr. sv. Metoda, P O V O Ľ U J E . Zariadenie sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako dočasné na dobu určitú do 31. 08. 2012.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.