1. Jul 2021 8:15

Rokovanie MsZ V Prievidzi-jún 2021

V utorok 29. júna rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Na programe boli viaceré body.

Program MsZ v Prievidzi:
– Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
– Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2020
– Výročná správa o činnosti a hospodárení TIK Prievidza, n. o., za rok 2020
– Vízia centralizácie Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka a činnosti v Meštianskom dome v Prievidzi
– Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v správe rozpočtovej organizácie ZpS Prievidza a následné rozšírenie nehn. majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o.
– Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 114 – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
– Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom dome na Ul. J. Okáľa v Prievidzi
– Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
– Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
– Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí)
– Majetkovoprávne veci
– Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
– Interpelácie poslancov
– Diskusia poslancov a poslanecké návrhy


K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…