1. Jul 2021 8:15

Rokovanie MsZ V Prievidzi-jún 2021

V utorok 29. júna rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Na programe boli viaceré body.

Program MsZ v Prievidzi:
– Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
– Správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n.o., za rok 2020
– Výročná správa o činnosti a hospodárení TIK Prievidza, n. o., za rok 2020
– Vízia centralizácie Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka a činnosti v Meštianskom dome v Prievidzi
– Návrh na zúženie nehnuteľného majetku v správe rozpočtovej organizácie ZpS Prievidza a následné rozšírenie nehn. majetku v rámci Koncesnej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o.
– Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 114 – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
– Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom dome na Ul. J. Okáľa v Prievidzi
– Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
– Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov
– Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí)
– Majetkovoprávne veci
– Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
– Interpelácie poslancov
– Diskusia poslancov a poslanecké návrhy


K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…