23. Feb 2021 7:30

Rokovanie MsZ 22. február 2021

Dňa 22. februára 2021 rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi formou videokonferencie.

Na programe MsZ boli nasledovné body:

1) Otvorenie rokovania.
2) Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.
3) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2020.
4) Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s., za rok 2020.
5) Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
6) Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2020.
7) Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2021 „Doplnku č. 2 VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta“.
8) Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2021 „Doplnku č. 1 VZN mesta Prievidza č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta“.
9) Návrh Internej smernice č. 113 – Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu.
10) Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov.
11) Žiadosti o zmenu ÚPN CMZ Prievidza a trasovanie IS.
12) Majetkovoprávne veci.
13) Interpelácie poslancov.
14) Diskusia poslancov a poslanecké návrhy.

Podrobné materiály môžete vidieť TU. K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…