28. Sep 2020 11:53

Riešenia vykurovania po roku 2023 ponúkajú PTH a Slovenské elektrárne

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi boli na rokovaní 28. septembra 2020 informovaní o dvoch návrhoch riešení vykurovania na Hornej Nitre po roku 2023. Zámery majú pripravené Slovenské elektrárne a Prievidzské tepelné hospodárstvo a boli už podrobne predstavené odbornej verejnosti a posúdené expertmi Európskej investičnej banky. Mestské zastupiteľstvo zástupcom mesta v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo odporučilo, aby pokračovali v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja tepla prostredníctvom investora PTH.

Vzhľadom na očakávané ukončenie výroby elektrickej energie z domáceho hnedého uhlia vo všeobecnom verejnom záujme v elektrárni Nováky je v rámci transformácie Hornej Nitry riešená aj otázka budúcnosti vykurovania mesta Prievidza a ďalších odberateľov, ktorí sú v súčasnosti zásobovaní teplom z elektrárne Nováky, od vykurovacej sezóny 2023/2024.

TIP: Vyjadrite sa k návrhom riešení budúcnosti vykurovania – podrobnosti nájdete v samostatnom článku

Podpora od nezávislých expertov EIB
Asistencia JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch), poradenských služieb Európskej investičnej banky (EIB), ktorá bola ukončená v roku 2019, a podrobne analyzovala možnosti riešení budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre, odporučila podrobné posúdenie konkrétnych zámerov, ktoré majú nahradiť súčasný zdroj tepla.
V tejto súvislosti boli pripravené dva projektové návrhy riešení, jeden Slovenských elektrární a druhý Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). Tieto navrhované investície, ktoré majú nahradiť zdroj tepla od vykurovacej sezóny 2023/2024, sú predmetom nadväzujúcej asistencie JASPERS v roku 2020. Jej hlavným cieľom je identifikácia a posúdenie možností náhrady uhlia – technickej, ekonomickej a envirnomentálnej uskutočniteľnosti, ako aj identifikácie príslušných možností financovania.
Asistencia JASPERS je poskytovaná priebežne počas roka 2020, experti vydávajú priebežné správy – tzv. Guidance Notes. Prvá správa, ktorej predmetom bolo stanovisko expertov k riešeniu Slovenských elektrární, bola vydaná 16. júna 2020. Druhá správa, ktorej predmetom bolo riešenie Hornonitrianskych baní Prievidza bola vydaná 18. septembra 2020. Ďalším krokom JASPERS v procese bude nadviazanie na zistenia dvoch úvodných správ a príprava tabuľky multikriteriálnej analýzy, ktorá má byť dodaná do konca septembra.

Odporúčanie pripravovať zámer ako investíciu PTH
Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza ako 49% akcionár spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo – PTH, ktorá je kľúčovým distribútorom tepla v Prievidzi, navrhuje mestu Prievidza ako druhému 51% akcionárovi v spoločnosti PTH, aby bol ňou pripravovaný projekt výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza realizovaný ako investícia akciovej spoločnosti PTH.
Mesto Prievidza prijalo ponuku na spoluprácu a absolvovalo úvodné rokovania so zástupcami HBP a PTH, ktorých cieľom bolo oboznámiť sa s technickými detailmi navrhovaného riešenia. Ako experta si prizvalo aj autora energetickej koncepcie mesta Prievidza, Ing. Mariána Tihanyiho.
V súvislosti s ponukou spoločnosti HBP, aby bol ňou projekt pripravovaný projekt realizovaný ako investícia akciovej spoločnosti PTH, mestské zastupiteľstvo odporučilo zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, pokračovať v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom investora PTH, a. s.

TIP: Ďalšie podrobnosti o ponúkaných riešeniach vykurovania a všetky informácie na jednom mieste nájdete na špeciálnej podstránke www.prievidza.sk/teplo

Slovenské elektrárne: Pokračovanie výroby tepla v areáli elektrárne, z plynu a biomasy
Riešenie ponúkané zo strany Slovenských elektrární spočíva vo výstavbe nového zdroja diaľkového vykurovania v lokalite uhoľnej elektrárne SE v Novákoch. Investícia zahŕňa inštaláciu dvoch 8 MWth kotlov na biomasu (s celkovou kapacitou 16 MWth), troch nových 18 MWth kotlov na zemný plyn pre výrobu teplej vody (s celkovou kapacitou 54 MWth) a kombinovanú výrobu tepla a energie s vratným plynovým motorom s kapacitou 1 MWth a 1 MWel. Súčasťou projektu je aj potrebné doplnkové vybavenie a práce (prípojka zemného plynu, čistička odpadových vôd, obehové čerpadlá atď.), ktorých celkové investičné náklady sú v súčasnosti odhadované na 18,6 mil. eur.

Prezentácia na stiahnutie


Prievidzské tepelné hospodárstvo: Banské vody, biomasa, solárne panely a plynová kotolňa
Riešenie ponúkané zo strany Prievidzského tepelného hospodárstva pozostáva z výstavby a pripojenia nových zdrojov výroby tepla pre systém CZT Prievidza. Investícia by zahŕňala inštaláciu štyroch tepelných čerpadiel voda-voda s celkovou kapacitou 4,1 MWth a plynovej kogeneračnej jednotky s kombinovanou výrobou tepla a elektriny (KVET) s kapacitou 1 MWtep a 1 MWel v areáli bane Cigeľ. Spolu s plánovaným využitím dvoch existujúcich teplovodných (TUV) 3 MWth kotlov na biomasu (s celkovou kapacitou 6 MWth) by celková kapacita výroby tepla bola 11,1 MWth. PTH taktiež uvažuje o doplnení solárnych tepelných panelov o 2,5 MWth (v tomto prípade by inštalovaný tepelný výkon v bani Cígeľ dosiahol 13,6 MWth).
Ďalej sa uvažuje s vybudovaním 6 km dlhého systému potrubia teplej vody spájajúceho lokalitu Cígeľ so súčasným miestom dodávky tepla pri okraji mesta Prievidza („bod K1“). Potrubia by mali priemer DN 300 pre maximálnu prenosovú kapacitu 30 MWth. V lokalite “K1” v Prievidzi sa plánuje nainštalovať tri kotly na zemný plyn s výkonom 12,5 MWth (s celkovou kapacitou 37,5 MWth). Súčasťou projektu sú aj potrebné doplnkové vybavenie a práce (prípojky zemného plynu, úpravňa vody, obehové čerpadlá atď.). Celkové predpokladané investičné náklady sú v súčasnosti 13,9 mil. eur (bez prípadných dodatočných nákladov na inštaláciu a pripojenie solárnej tepelnej kapacity).

Prezentácia na stiahnutie


Záznam z konferencie Budúcnosť vykurovania miest Prievidza, Nováky a obce Z Kostoľany po roku 2023 zo dňa 24. septembra 2020

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…