19. Sep 2022 11:54

<strong>Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov</strong>

V najbližších dňoch bude podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na realizáciu zákazky rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov. Realizáciu rekonštrukcie má úspešný uchádzač z verejného obstarávania zrealizovať za 157 424 eur. Potreba rekonštrukcie strešného plášťa na základnej škole na pavilóne A a B vznikla z dôvodu poškodenia strešnej krytiny a nedostatočnej tepelnej izolácie, čo spôsobilo zatekanie do učební základnej školy.

Rekonštrukcia strešného plášťa na pavilóne A a B je navrhnutá v rozsahu dodatočného zateplenia strešného plášťa a následného vyhotovenia novej hydroizolačnej vrstvy. Súčasťou realizácie sú okrem prác súvisiacich s položením nových vrstiev, aj práce súvisiace s demontážou bleskozvodnej sústavy a klampiarskych prvkov. Taktiež dôjde k výmene strešných vpustí a odvetrávacích komínov k osadeniu nových klampiarskych prvkov bleskozvodovej sústavy. 

V okolí okenných otvorov pavilónu F bude potrebné v nadväznosti na rekonštrukciu strechy pavilónov A a B zmeniť skladbu tepelnej izolácie kvôli dodržaniu protipožiarnej bezpečnosti.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…