5. Aug 2010 12:34

Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne je v plnom prúde

V týchto dňoch sú naplno realizované rekonštrukčné práce strojovne chladenia ľadovej plochy v objekte zimného štadióna v Prievidzi. Rekonštrukčné práce sú realizované na základe projektu, v zmysle ktorého by mala byť doposiaľ zastaraná technológia chladenia čpavkom nahradená novou, modernejšou, v rámci ktorej dôjde k radikálnemu zníženiu chladiaceho média – čpavku - v chladiacom systéme z cca 6 000 kg na cca 900 kg, čo má veľký význam z hľadiska bezpečnosti prevádzky a eliminácie potenciálneho nebezpečenstva úniku čpavku a tým aj ohrozenia obyvateľov.

Projekt zároveň navrhuje plne automatizované chladiace zariadenie, v dôsledku čoho dôjde k značnej úspore energií, ako aj ďalších prevádzkových nákladov. Projekt sa zaoberá aj využitím odpadového tepla na predohrev vody pre ÚK a TÚV a roztápanie snežnej jamy. Chladiace zariadenie zimného štadióna produkuje odpadové teplo, ktoré je v súčasnosti odvádzané do okolitého priestoru. Účelom navrhovaného zariadenia je využívať toto teplo na prípravu predohrevu vody pre ÚK a TÚV. V letných mesiacoch je využiteľné množstvo tepla schopné pokryť celú potrebu prípravy predohrevu vody pre ÚK a TÚV, čím sa ušetrí značné množstvo dodávaného tepla z výmenníkovej stanice zimného štadióna a tým sa v konečnom dôsledku znížia náklady na jeho prevádzku.
Prípravou a realizáciou rekonštrukčných prác bola na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2008 poverená aj odborná komisia, vedená zástupcom primátora mesta Prievidza Ing. Milanom Dérerom, ktorá mala za úlohu navrhnúť postupné kroky celkovej rekonštrukcie zimného štadióna v Prievidzi. „Samotnú rekonštrukciu strojovne chladenia zimného štadióna schválilo uznesením č. 185/10 mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom tohtoročnom zasadnutí a rozdelilo ju na dve etapy, ktoré bude zabezpečovať prevádzkovateľ zimného štadióna, spoločnosť Unipa, s.r.o. Prievidza s tým, že finančné prostriedky, potrebné na jej realizáciu, budú zaradené do programového rozpočtu mesta na roky 2011, 2012 a 2013 vo výške podľa výsledku verejného obstarávania. Prvá etapa rekonštrukcie by mala byť ukončená do začiatku septembra t.r., tak, aby sa mohol bez problémov začať tréningový proces nového ročníka hokejového klubu a aby nebola narušená zimná príprava . Zároveň sa realizuje príprava na vyhlásenie verejnej súťaže na výber druhej etapy rekonštrukcie“, povedal k téme predseda odbornej komisie a zástupca primátora mesta Prievidza Ing. Milan Dérer.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…