16. Oct 2014 7:30

Rada starších opäť pracovne

V stredu 15. októbra sa na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí stretli členovia Rady starších– poradného orgánu primátorky mesta pre oblasť práce so seniormi a zabezpečovania ich potrieb.

Jej predseda Ján Matejovič na úvod privítal prítomných a predložil návrh pracovného programu. Ten obsahoval kontrolu plnenia opatrení a požiadaviek z predchádzajúcich zasadnutí, prezentáciu aktivít mesta a hlavnú časť programu – vystúpenia jednotlivých zástupcov mestských častí, ktorí opäť predložili niekoľko dobrých rád a nápadov pre zlepšenie života v meste smerovaných vedeniu mesta a primátorke.
Vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ Jana Kráľová informovala, ako boli riešené požiadavky rady starších z júnového zasadnutia. Z informácie bolo zrejmé, že všetky podnety od seniorov našli svojho adresáta a dočkali sa riešenia.
Potom už dostala slovo primátorka Katarína Macháčková, ktorej vystúpenie bolo venovaná práci vedenia mesta a poslancov za roky 2011 – 2014. Záverom vystúpenia ubezpečila členov rady, že snaženia v zlepšovaní podmienok života Prievidžanov budú pokračovať. Vyslovila presvedčenie, že aj rada starších v novom volebnom období bude rovnako aktívna ako v rokoch 2011 – 2014.
Ďalšia časť programu už patrila pripomienkam a vyjadreniam členov rady.
Zástupkyňa v RS z časti Hradec Margita Tomková hovorila o realizovaných zámeroch mesta a upozornila, že treba naďalej venovať pozornosť budove kultúrneho domu, ktorý bol opravovaný. Zostáva však riešiť obnovu vnútorných priestorov a rovnako oplotenie, ktoré je sčasti nefunkčné. Poďakovala za opravu oplotenia cintorína, ale upozornila na nebezpečenstvo úrazu na dlažbe v areáli cintorína pred Domom rozlúčky. Dlažba je vydutá pôsobením koreňového systému vzrastlých stromov.
Emília Vaňová z DC Necpaly poďakovala primátorke mesta za ošatenie speváckych skupín pri denných centrách. Ich vďakou za tento darček budú vystúpenia pre potreby mesta. Upozornila na pripravované 660. výročie prvej písomnej zmienky o Necpaloch, ktoré chcú osláviť v máji po hodoch. K príprave osláv je zriadená komisia, ktorá sa zaoberá prípravou rôznych programov, súťaží, akcií v exteriéroch aj interiéroch.
Helena Dadíková, predsedníčka Komisie školstva a kultúry pri MsZ informovala RS, že oslavy 660. výročia Necpál boli aj predmetom rokovania komisie, ktorá navrhla do rozpočtu mesta finančné zdroje na niektoré aktivity a spoluprácu KaSS pri realizácii podujatí k výročiu. Obyvatelia Necpál by mali dostať ako darček aj prístrešok na znovu sfunkčnený cintorín.
Zaujímavým podnetom od E. Vaňovej bol aj návrh na osvetlenie kaplnky, ktorej vonkajšiu fasádu obyvatelia nedávno svojpomocne opravili. Na záver sa venovala problému praskania obytných domov v blízkosti štátnej cesty, najmä na Nepálskej ceste a Malonecpalskej ulici.
Bohumila Šuníková okrem poďakovania za ošatenie pre spevácku skupinu a novú chladničku s mrazničkou upozornila na problém členstva v dennom centre. DC má v veľké percento prestárlych členov, máloktorí sú ochotní robiť udržiavacie práce. Ale poriadok a čistotu si udržiavajú rovnako v interiéry i na záhradke okolo budovy.Nutne bude treba riešiť vedúceho DC.
Gabriela Čechová, ktorá zastupuje v RS zdravotne postihnutých spoluobčanov, poďakovala za oblečenie pre spevácku skupinu i za pomoc pre Sociálno integračné centrum. Upozornila na problém a potrebu zjednosmernenia Ul. A. Rudnaya z bezpečnostných dôvodov a opravu chodníka v tejto lokalite.
Ing. Vladimír Laluha z DC Malá Lehôtka sa veľmi pozitívne vyjadril na adresu zamestnancov mesta a spoluprácu s nimi pri riešení problémov v oblasti životného prostredia. Napriek oprave časti oplotenia pri cintoríne treba tejto problematike venovať pozornosť aj naďalej a celkovo riešiť obnovu plota. Opravu si žiadajú aj chodníky v Malej Lehôtke.
Primátorka mesta vysvetlila, že mesto sa posledné dva roky venovalo predovšetkým obnove komunikácií, budúci rok sú plánované väčšie opravy práve chodníkov. Poslanci jednotlivých výborov volebných obvodov si stanovovali priority v opravách.
Ctibor Šturcel sa vyjadril pochvalne k podpore športu zo strany mesta, najmä podpore mládežníckeho športu. Kritizoval poddimenzované financovanie športu zo strany štátu a nezáujem významnejších sponzorov z okresu, ktorí by mohli výrazne pomôcť pri financovaní prvoligových basketbalistov a volejbalistov. Rovnako kriticky sa vyjadril aj na adresu vedenia niektorých športových klubov, ktoré nie sú vždy správne vedené.
Za Klub Bôbarov hovoril o činnosti Milan Paluš. Upozornil na úspechy Prievidžana Pavla Barabáša. V roku 2015 si Bôbari pripomenú 25 rokov svojej činnosti.
Akad. maliar Alojz Petráš zameral svoju pozornosť okrem opravy chodníka na Nábr. sv .Metoda poškodeného pri povodni v auguste 2010 aj na stav a možnosti rozšírenia zelene v lokalite okolo rieky Handlovky a na Nábreží sv. Metoda.
Predseda RS Ján Matejovič poďakoval za podnety a navrhol novú aktivitu pre mesto – jesenné blšie trhy so spotrebným tovarom, náradím a rôznym sortimentom do domácností. Mal možnosť vidieť tento predaj a považuje ho za vhodný aj ako príležitosť na stretávanie sa ľudí v centre mesta počas sobotných dopoludní.
V závere zasadnutia RS informovala vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Vlasta Miklasová o pripravovaných kultúrno – spoločenských podujatiach v meste v mesiacoch október – december 2014, na ktorých odporučila účasť seniorov. Vyzdvihla najmä festival slovenských filmov SLOVENSKÉ FILMOBRANIE (21.-24.10. v KaSS), pietnu spomienku k PAMIATKE ZOSNULÝCH 31.októbra o 14.00 h na mestskom cintoríne a pozvala členov DC na VEĽKÝ VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ 15. decembra o 14.30 do DK v Prievidzi.
Posledné zasadnutie RS v roku 2014 zvolá primátorka mesta začiatkom mesiaca decembra. Na záver poďakoval predseda RS Ján Matejovič členom za aktivitu a vedeniu mesta a jeho zamestnancom za spoluprácu.

-H.Dadíková –

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…