5. máj 2021 11:12

Prvá zmena rozpočtu schválená

Poslanci na aprílovom rokovaní MsZ odsúhlasili I. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2021.

Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, bol schválený uznesením MsZ dňa 7.12.2020, ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 42,74 miliónov eur. Od začiatku roka 2021 boli v kompetencii primátorky mesta schválené rozpočtové opatrenia, ktorými sa zvýšil rozpočet mesta na strane príjmov a výdavkov vo výške 43,65 miliónov eur.

K I. zmene rozpočtu mesta v roku 2021 dochádza na základe úpravy plnenia podielovej dane, na základe prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2021 pre miestnu územnú samosprávu.
Podľa tejto prognózy sa výnos z podielovej dane pre mestá a obce s pôvodným výnosom na rok 2021 zvyšuje o 3,09%. Predbežná prognóza MF SR sa bude v priebehu roku modifikovať, podľa výnosu hospodárstva a vplyvom prijatých vládnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.


Na základe aktuálneho plnenia príjmov a predložených žiadostí o refundáciu nákladov miest a obcí „Zachráňme spolu životy“, za 2. až 10. kolo skríningového testovania v meste Prievidza, v období od 30.1.2021 do 27.3.2021 sa zvyšujú bežné príjmy o sumu 356 tisíc eur. Na základe schválenej žiadosti o NFP a pripravovanej zmluve s MV SR, sa zvyšuje transfer na realizáciu aktivít projektu „Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“ o sumu 30 tisíc eur. Na základe schválenej žiadosti sa navýšil kapitálový transfer o 137 tisíc eur, na rekonštrukciu palubovky (hracej plochy) športovej haly.

Medzi najdôležitejšie výdavky, ktoré boli v I. zmene rozpočtu schválené patria investície do Zariadenia pre seniorov, opráv ciest alebo transferu pre zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy. Na Programe 13 Sociálne služby bol rozpočet navýšený o 125 tisíc eur, z dôvodu dofinancovania osobných nákladov, v súvislosti s riešením mimoriadnej situácie v zariadení pre seniorov. Na Programe 7 Komunikácie boli výdavky na údržbu a opravy miestnych komunikácií a chodníkov v meste navýšené o sumu 240 tisíc eur.
Navýšenie výdavkov rozpočtu na Programe 8 Doprava o 448 tisíc eur, pozostávalo z predloženého vyúčtovania výkonov dopravných služieb za rok 2020 a ekonomickej analýzy predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2021, v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza a mesta Bojnice, uzatvorenej so SAD Prievidza, a.s.

Po schválení návrhu I. zmeny rozpočtu mesta v roku 2021, sa celkové príjmy a výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu 2,81 milióna eur a rozpočet mesta bude po schválení I. zmeny vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov v celkovej výške 46,47 milióna eur.

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…