Názov: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

Zmluva: uzatvorená v máji 2017

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma 2 434 027 €, 95 % je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ v hodnote 2 312 325,65 a 5 % v hodnote 121 701,35 je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 2 312 325,65 € z Operačného programu Kvalita životného prostredia na realizáciu aktivít projektu s názvom: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi. Cieľom projektu je zabezpečenie zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Meste Prievidza. Finančné prostriedky samospráva využije na nákup technologickej časti zariadenia na zhodnocovanie bioodpadu – troch kompostovacích kontajnerov. Ďalej sa nakúpia technické mobilné zariadenia, ktoré zabezpečia manipuláciu a prípravu dovezeného biomateriálu, pred a počas procesu kompostovania, ako aj manipuláciu s výsledným produktom – kompostom. Ide o drvič bioodpadu, samochodný prekopávač, preosievač a teleskopický nakladač.

  • Miesto realizácie projektu: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2018
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2019

Užitočné odkazy:

Prievidza zlepšuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Reportáž k investícii
Reportáž k investícii