Názov: Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice

Zmluva: uzatvorená v roku 2018

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma 1 424 923,22 €, z čoho 1 353 677,06 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 71 246,16 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie cyklotrasy na katastrálnych územiach miest Prievidza a Bojnice, ktorá bude slúžiť najmä na prepravu do zamestnaní a významných miest občianskej infraštruktúry medzi týmito mestami. Dôjde k vybudovaniu 3 666,4 metrov cyklistických chodníkov a spoločných chodníkov pre cyklistov a peších a k vybudovaniu 4 prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – odpočívadiel – vrátane cyklostojanov a oddychových priestorov. Hlavný cieľ projektu je zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v mestách Prievidza, Bojnice a v blízkom regióne.
Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zlepšená prepojenosť k miestam občianskej infraštruktúry a uzlom hospodárskeho významu,
  • zvýšený podiel cyklistickej prepravy na celkovom počte prepravených osôb,
  • prepojenie na terminály verejnej osobnej dopravy a kvalitnejšie podmienky pre nárast využívania nízko hlukovej, nízko uhlíkovej a ekologicky priaznivej dopravy,
  • znížený podiel osobnej automobilovej dopravy na prepravu do zamestnania a k centrám občianskej infraštruktúry,
  • zvýšená bezpečnosť cyklistickej prepravy vďaka jej oddeleniu z hlavných dopravných ťahov.
  • Miesto realizácie projektu: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2020
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2021

Užitočné odkazy:

Cyklotrasa medzi Prievidzou a Bojnicami čaká na projektovú dokumentáciu | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Mesto získalo eurofondy na budovanie cyklotrasy | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Reportáž k investícii
Reportáž k investícii
Reportáž k investícii