10. Feb 2011 17:11

Projekt sústavy odkanalizovania a čistenia odpadových vôd ohrozený

Na podnet predsedu Združenia miest a obcí hornej Nitry Petra Juríčka sa v stredu 9. februára 2011 uskutočnilo v zasadačke Mestského domu v Prievidzi rokovanie zástupcov miest a obcí regiónu, aby zaujali spoločný postoj k pozastaveniu projektu Sústavy na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza. Na pracovné stretnutie zástupcov ZMO HN bol prizvaný aj generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Vladimír Svrbický, ktorý oboznámil prítomných o pozastavení projektu, ktorého cieľom boli operačné ciele: 1. zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov; 2. odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových v zmysle záväzkov SR voči EÚ; 3. zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd. Dôvodom pozastavenia procesu posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu je momentálna nedostatočná alokácia z prostriedkov ŠF, KF a národných verejných zdrojov. Na základe informácií od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá bola žiadateľom projektu, sa zástupcovia dotknutých obcí dohodli na spoločnom postupe vytvorenia pracovného tímu, ktorý pozostáva z primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej, predsedu ZMO HN Petra Juríčka a starostu obce Lazany Karola Boška.

Hlavnou snahou bude presadiť realizáciu projektu a uvoľnenie finančných prostriedkov v čo najkratšom možnom čase, ako aj vyvolanie rokovaní s ministrom životného prostredia a štátnym tajomníkom rezortu.

Zástupcovia ZMO HN si predsavzali aj užšiu spoluprácu s poslancami Trenčianskeho samosprávneho kraja, poslancami Národnej rady SR a Európskeho parlamentu, ako aj zvýšenie informovanosti o činnosti ZMO HN prostredníctvom regionálnych a celoslovenských médií.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…