28. Sep 2023 12:11

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické riešenie

Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste Slovenska. Ľudia bez domova znečisťujú verejné priestranstvá, konzumujú alkohol na verejnosti, či obťažujú okoloidúcich. Ich počet sa zvyšuje a priemerný vek znižuje. Napriek tomu, že riešenie nie je jednoduché, samospráva sa snaží nájsť cestu ako situáciu zlepšiť a pomôcť môžete aj vy sami.

Kto je bezprístrešný obyvateľ?

Veľmi jednoduchá definícia je, že je to človek bez možnosti využívať trvalý prístrešok. V rámci mesta evidujeme v súčasnosti približne 130 bezprístrešných, ktorí však na základe kontroly dokladov, pochádzajú prakticky z celého Slovenska.

Byť bezprístrešným obyvateľom, nie je zo súčasnej platnej legislatívy postihnuteľné. Situácia je iná v prípade, ak ľudia, ktorí sa nachádzajú dlhodobo na ulici, porušujú všeobecne záväzné nariadenie o konzumácii alkoholu na verejnosti alebo znečisťujú verejné priestranstvá. Častým prípadom je žobranie týchto ľudí, ktoré rovnako nie je zo zákona postihnuteľné. Niektorí bezprístrešní však za účelom získania financií obťažujú ľudí priamo na verejnosti, a to obzvlášť v okolí nákupných centier.

Čo môže urobiť mesto

Z pozície samosprávy vykonáva mesto Prievidza voči šíreniu tohto sociálnopatologického javu viaceré opatrenia, a zároveň sa snaží podať pomocnú ruku.

„Ľudia bez domova sa môžu obrátiť na organizácie, ktoré im v meste pomáhajú. Takýmito organizáciami sú Charita – dom sv. Vincenta a Harmónia n.o., ktoré bezprístrešným a ľuďom v núdzi za symbolickú cenu poskytnú prístrešie, hygienu i stravu. Majú teda viacero možností, aby sa za pár centov slušne najedli, osprchovali či prespali v teple. Harmónia, n.o je sociálne zariadenie, ktoré celoročne poskytuje sociálne služby obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii, na základe zmluvy na určitý čas a za rovnakých podmienok pre všetkých prijímateľov. Vedľa Harmónie sídli cirkevné zariadenie Charita – Dom sv. Vincenta, ktoré počas celého roka poskytuje bezprístrešným obyvateľom možnosť stravovania sa za symbolické ceny a potraviny, ktoré dostávajú od obchodných reťazcov. Takisto fungujú ako šatnica, stredisko osobnej hygieny a počas zimných mesiacov v roku ako nocľaháreň, teda nízkoprahové zariadenie sociálnych služieb“ popisuje vedúca sociálneho oddelenia Mgr. Jana Javorčeková.

Mesto, konkrétne sociálne oddelenie, zároveň poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo, v rámci ktorého sa ľuďom bez domova snaží pomôcť napr. pri vybavovaní osobných dokladov, vystavuje potvrdenia pred ich umiestnením do zariadení sociálnych služieb a zastrešuje sociálnu posudkovú činnosť a vydávanie rozhodnutí pre posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach. Počas hospitalizácie bezprístrešného obyvateľa samospráva zase úzko spolupracuje so sociálnymi sestrami a lekármi, prípadne zamestnankyne sociálneho oddelenia vykonávajú sociálne šetrenia v nemocniciach, ale aj v prirodzenom prostredí ľudí bez domova – teda na uliciach a miestach ich zdržiavania sa.

Mesto realizuje aj údržbu a výsadbu verejnej zelene tak, aby nevznikali v prebujnených kríkoch rôzne príbytky bezdomovcov. Verejnú zeleň mesto opílením presvetlilo napríklad v mestskom parku a v centrálnej časti mesta. Odstraňovaním ukrytých lokalít strácajú bezprístrešní záujem zhromažďovať sa a vysedávať na miestach, ktoré boli pre nich obľúbené.

Problémom u ľudí bez doma je v mnohých prípadoch nadmerná konzumácia alkoholu, ktorá u nich zvyšuje agresivitu a asociálne chovanie. I v tomto sa mesto snaží podniknúť kroky.

„V minulom období sa nám osvedčila dohoda s obchodným reťazcom Tesco, ktoré je obľúbeným miestom ľudí bez doma, aby stiahli z predajne lacný alkohol,“ načrtol prednosta mestského úradu Mgr. Alojz Vlčko a dodal, „nemôžeme síce obchodníkom diktovať, aký majú predávať sortiment, ale opätovne sme reťazec oslovili, aby prehodnotil ponuku lacného alkoholu.“

Kroky mestskej polície

„Mestská polícia monitoruje pohyb týchto osôb na území mesta, takisto dostávame oznámenia obyvateľov, ktorých bezprístrešní často obťažujú pred vchodom do nákupných centier, kde od nich žobrú peniaze, často nevyberaným spôsobom. Snažíme sa tieto prípady eliminovať, a samozrejme kontrolujeme aby čo najmenej rušili verejný poriadok a dopúšťali sa výtržností,“ objasnil Mgr. Vít Zajac z mestskej polície. Je dobré, ak obyvatelia privolajú mestskú políciu na miesto aj opakovane. Intenzitou výjazdov hliadok mestskej polície na jednu lokalitu bezprístrešní a neprispôsobiví občania stratia záujem o zhromažďovanie sa na svojom obľúbenom mieste.

Treba však zdôrazniť, že mestská polícia má v mnohom zviazané ruky, nemôže vziať týchto obyvateľov a vysadiť ich mimo územia mesta. Práve s takýmito požiadavkami sú mestskí policajti najčastejšie zo strany verejnosti konfrontovaní. Nemajú ani kam umiestniť bezprístrešných obyvateľov pod vplyvom alkoholu, pretože záchytné stanice na Slovensku už roky nefungujú.

Pokiaľ však zistia, že človek bez domava je v zlom zdravotnom stave, či podchladený kontaktujú zdravotníkov. „Privoláme im zdravotnícku pomoc a snažíme sa ich informovať o možnostiach, ktoré im poskytuje útulok a charita v meste. Je pravda, že často sa im snažíme pomáhať proti ich vôli a veľká väčšina sa rozhodne pre spôsob života na ulici,“ zhodnotil Zajac. Ďalším problémom je, že veľa bezprístrešných občanov má veľké nedoplatky voči zdravotným poisťovniam, ak vôbec nejaké poistenie majú a teda je im poskytnutá len neodkladná zdravotná starostlivosť pri priamom ohrození ich života, či zdravia.

Čo môže urobiť verejnosť

Nedávajte bezprístrešným alkohol a to ani vtedy, ak na vás úpenlivo naliehajú. Nedávajte ľuďom bez domova ani finančné prostriedky. Takto získané peniaze použijú najčastejšie práve na nákup alkoholu. Ak máte záujem pomôcť, ponúknite im namiesto peňazí potraviny, prípadne finančne podporte organizácie, ktoré v meste bezdomovcom pomáhajú. Takýmito organizáciami sú Charita – dom sv. Vincenta a Harmónia n.o.


Ako teda správne postupovať?

  1. Ak ste svedkom nevhodného správania sa bezprístrešných obyvateľov, privolajte mestskú políciu na tel. čísle 159.
  2. Ľuďom bez domova nikdy nedávajte alkohol ani peniaze.
  3. Podporte organizácia, ktoré im pomáhajú.
  4. Upovedomte seniorov vo svojej rodine alebo okolí, aby bezprístrešným v žiadnom prípade nedávali peniaze ani alkohol.

„Situácia s neprispôsobivými ľuďmi bez domova je dlhodobým problémom, ktorá sa mestám bez úpravy legislatívy na národnej úrovni v kompetencii NR SR nepodarí vyriešiť zo dňa na deň. Môžeme sa však snažiť dlhodobými a systematickými krokmi, ktoré sú kombináciou každodennej pomoci zo strany sociálnych organizácií, poriadkovej činnosti zo strany mestskej polície a podpory verejnosti urobiť všetko preto, aby sme ho riešili, čo najefektívnejšie,“ zhodnotila na záver primátorka JUDr. Katarína Macháčková

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…