24. Oct 2018 11:47

Príprava budovania obchvatu napreduje

Úrad pre verejné obstarávanie už skontroloval zákazku zhotovenia štúdie realizovateľnosti, ktorej súčasťou je aj obchvat Prievidze. Slovenskú správu ciest preto Katarína Macháčková, primátorka Prievidze, požiadala o informácie o ďalšom postupe a príprave výstavby obchvatu.

Podľa informácií od Slovenskej správy ciest (SSC) je zhotoviteľ štúdie realizovateľnosti už vybratý, no celá dokumentácia musí byť ešte skontrolovaná ministerstvom dopravy. Ak voči nej nebudú námietky, uzatvorí SSC zmluvu o dielo.

„Čoskoro teda začne vznikať tento podklad, ktorý je nevyhnutný na financovanie stavby z eurofondov,“ informuje s potešením Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. „Dobrou správou je aj to, že už bola vypracovaná a dodaná aj aktualizácia dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu „Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 2. stavba“,“ dodáva.

Pripravujú žiadosť o stavebné povolenie

Ešte v apríli 2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR v odpovedi na petíciu za budovanie obchvatu mesta, ktorú podporilo 8000 ľudí, informovalo o zámere požiadať o vydanie stavebného povolenia pre túto stavbu v októbri 2018. SSC informuje, že plánovaný termín podania žiadosti sa nedodrží. Z dôvodu aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie boli zmenené hranice pozemkov, pre ktoré sa zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie a vyňatie z pôdneho a lesného pôdneho fondu. Vysporiadanie pozemkov je preto zatiaľ vypracované na približne 70 percent, a až po ukončení bude SSC žiadať o nové územné a stavebné povolenie.

Podľa informácií zo SSC problém nie je v prideľovaní finančných prostriedkov. Pri majetkovo právnom vysporiadaní je časovo náročné vydávanie rozhodnutí o povolení vkladu na katastrálnom odbore Okresného úradu v Prievidzi. Vyplatiť pridelené finančné prostriedky môže SSC až po vydaní týchto rozhodnutí. „Oslovila som preto listom pani Silviu Sivákovú Nemcovú, prednostku Okresného úradu Prievidza. Upozornila som ju na tento problém a požiadala, aby, ak je to možné, zabezpečila urýchlenie vydávania príslušných rozhodnutí. Aj touto cestou jej veľmi pekne ďakujem, že ma obratom ma informovala o aktuálnej situácii. Vklady doručené 17. septembra 2018 už boli povolené a v zákonom stanovenej lehote budú rozhodnuté aj vklady doručené 18. a 19. v októbra,“ hovorí primátorka.

Macháčková: Verím roku 2019

V aprílovej odpovedi ministerstva dopravy na petíciu sa uvádzalo, že SSC plánuje po vydaní stavebného povolenia v decembri 2018 pripraviť dokumentáciu na ponuku a následne spustiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebného diela. Predpokladaný termín podpisu zmluvy o dielo s víťazom súťaže bol marec 2019 a zahájenie výstavby obchvatu máj roku 2019.

„Mešká sa so štúdiou uskutočniteľnosti aj žiadosťou o vydanie stavebného povolenia. Príslušný úrad potom musí stavebné povolenie vydať, čo tiež nie je maličkosť. Preto si myslím, že tieto termíny sú optimistické a určite dôjde k zdržaniu minimálne niekoľko mesiacov,“ pokračuje primátorka mesta. „Napriek zdržaniam ale verím tomu, že začať túto stavbu v priebehu roku 2019 je reálne. A to aj preto, že už skôr nás informovali o vyčlenení zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na jej financovanie,“ dodáva.

Zatiaľ plánujú čakať na štúdiu

Na pracovnom stretnutí k doprave, ktoré sa konalo v rámci aktivít k transformácii hornej Nitry 22. mája 2018 v Handlovej, experti pripúšťali, že by bolo možné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác aj na základe čiastkových výsledkov štúdie uskutočniteľnosti. „Takýto postup pripúšťali preto, lebo o opodstatnenosti výstavby tohto úseku, nie sú žiadne pochybnosti,“ pokračuje Macháčková. „Zhotovenie celej štúdie potrvá šesť mesiacov. Ak by bolo možné žiadať o eurofondy pred dodaním celej štúdie, nemuseli by sme čakať na celú štúdiu,“ vysvetľuje.

Primátorka sa preto na takýto postup spýtala SSC. „Informovali ma, že na predloženie žiadosti o financovanie stavby z nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie, ktorá je zaradená do operačného programu, je nutné podľa príslušných ustanovení metodickej príručky predložiť štúdiu realizovateľnosti. O vysvetlenie k tejto problematike preto plánujem požiadať priamo pána ministra dopravy,“ dodáva na záver Macháčková.

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…