29. Jun 2011 6:33

PRIEVIDZSKÝ JARMOK 2011

Pokyny mesta Prievidza pre účastníkov príležitostného trhu PRIEVIDZSKÝ JARMOK 2011 Názov príležitostného trhu: PRIEVIDZSKÝ JARMOK 2011 Dátum konania príležitostného trhu:  09. - 11. septembra 2011 t. j. 3 dni Trhové miesto – miesto konania trhu:  Ulica M.

R. Štefánika, Námestie J. C. Hronského

Prevádzkový čas príležitostného trhu: 

09. –10. septembra 2011 (piatok, sobota):08.00 -22.00 h občerstvenie: 08.00 – 24.00 h

11. septembra 2011 (nedeľa): 08.00-18.00h  občerstvenie: 08.00-18.00h

Charakter trhu:   tradičný výročný jarmok spojený s kultúrnym programom  a s poskytovaním služieb občerstvenia.

 Správca príležitostného trhu: mesto Prievidza

Súvisiace predpisy – zákony a VZN: zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov  a  poskytovania  služieb  na  trhových  miestach v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach  predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, VZN mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, VZN  mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach a VZN mesta  Prievidza  č. 71/2003  o  zdravom  životnom  prostredí, udržiavaní  čistoty  a  poriadku  v meste Prievidza v platnom znení.

 Vydávanie   povolení

Záujemcovia o predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej len predávajúci, trhovníci) sa vyberajú na základe písomne podaných ZÁVäZNÝCH PRIHLÁŠOK, ktorých prílohu tvorí živnostenské oprávnenie – živnostenský list, výpis z obchodného registra alebo koncesná listina, ďalej osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka príp. potvrdenie obecného/mestského úradu o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, lesa.                                                                                          

Povolenia  na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a umiestnenie prenosných predajných zariadení vydáva Oddelenie obchodu a služieb Mestského úradu v Prievidzi (ďalej len „organizátor trhu“). Telefonický kontakt: 046/5179 720, 5179 721, 5179 719.           

Povolenie na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a umiestnenie prenosných predajných zariadení si môže prevziať žiadateľ na základe predloženia platného občianskeho preukazu a zároveň originálov príp. overených fotokópií požadovaných dokladov uvedených v záväznej prihláške. V prípade zastupovania, je takáto osoba povinná predložiť okrem uvedených dokladov aj plnomocenstvo k zastupovaniu – k prevzatiu rozhodnutia a k vzdaniu sa práva opravného prostriedku.

Vydávanie povolení na  predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste príležitostnom trhu PRIEVIDZSKÝ JARMOK 2011 a platenie dane  za užívanie verejného priestranstva sa uskutoční v období:

05. 09. – 08. 09. 2011: na Mestskom úrade v Prievidzi, budova Priemstavu, Hviezdoslavova ulica 3, 6. poschodie č. dverí 606, a to nasledovne:

 05. 09. 2011(pondelok):            v čase od08.00h do12.00h a od13.00h do14.00h

06. 09. 2011  (utorok):               v čase od08.00h do12.00h a od13.00h do14.00h

07. 09. 2011  (streda):               v čase od08.00h do12.00h a od13.00h do15.00h

08. 09. 2011 (štvrtok):               v čase od08.00h do12.00h a od13.00h do14.00h

09. 09. – 10. 09. 2011: v Hoteli Magura, Námestie J. C. Hronského 4 v Prievidzi – bočný vchod budovy (sídlo organizačného štábu), a to nasledovne:

09. 09. 2011(piatok):                v čase od06.00h do14.00h

10. 09. 2011(sobota):               v čase od08.00h do 13.00 h

     U P O Z O R N E N I E :     Informácie o pridelených číslach predajných miest sa telefonicky nepodávajú!

  

Rezervácia na pridelené predajné miesta na základe záväznej prihlášky je dňa09. septembra 2011do08.00h. V prípade, že ste zaslali záväznú prihlášku a trhu sa nemôžte zúčastniť, informujte o tom telefonicky Oddelenie obchodu a služieb!

 DAŇ za užívanie verejného priestranstva:

 A. Predajné miesto sa prideľuje na celú akciu, t. j. 3 dni a  miestna daň sa platí vopred a v plnej výške pri preberaní povolenia. Šírka (hĺbka) stánku je najviac3 m, pričom dĺžka stánku je podľa požiadavky žiadateľa – trhovníka.

 B. Účasť na jarmoku je podmienená zaplatením príslušnej miestnej dane za užívanie verejného priestranstva za pridelené predajné miesto, ktorá je určená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach na území mesta Prievidza:

 

 

Sortiment

Výška dane

 

a)

občerstvenie vrátane alkoholických nápojov na priamu konzumáciu

7,00 €/m2/deň

b)

umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia

0,5 €/m2/deň

c)

drobné občerstvenie so spotrebou elektrickej energie – cukrová vata, pukance, varená kukurica a pod.

3,00 €/m2/deň

d)

drobné občerstvenie bez spotreby elektrickej energie a predaj cukroviniek

2,50 €/m2/deň

e)

kožušiny, kožené odevy, kabáty, nábytok

4,50 €/m2/deň

f)

remeselné a ľudovoumelecké výrobky (výrobcovia) a semiačka

1,50 €/m2/deň

g)

ostatné tovary neuvedené v písmene a) až f)

3,00 €/m2/deň

h)

parkovanie vozidiel pri stánkoch

0,50 €/m2/deň

                                                                                                                                           

C.   V zmysle § 35 ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach sa neplatí daň za užívanie  verejného priestranstva na predaj, alebo prezentáciu  remeselných výrobkov  počas  príležitostného trhu  „ Ulička remesiel „  a tiež za užívanie verejného priestranstva na predaj a prezentáciu tradičných remeselných výrobkov  remeselníkmi z okresu Prievidza počas  jarmokov organizovaných mestom , ak sa títo zúčastnili  posledného príležitostného trhu „Ulička remesiel„.

 

Umiestnenie stánku

 

     Umiestnenie stánku je možné až po obdržaní právoplatného povolenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb a umiestnenie prenosných predajných zariadení na trhovom mieste – príležitostnom trhu PRIEVIDZSKÝ JARMOK 2011 a zaplatení miestnej dane za užívanie verejného priestranstva, a to len na predajné miesto určené  v povolení podľa pokynov organizátorov trhu a príslušníkov Mestskej polície Prievidza. Po splnení týchto podmienok je možné umiestniť stánok dňa 08. septembra 2011  od18.00 h.

 

 Umiestnený stánok nesmie presahovať pridelené predajné miesto!

 Pridelené čísla predajných miest sa  nesmú meniť bez písomného súhlasu organizátora trhu!

 Motorové vozidlo umiestnené „za stánkom“ nesmie presahovať dĺžku predajného miesta!   

                                         

Zásobovanie tovarom

 

     Zásobovanie tovarom: je povolené motorovými vozidlamiránoiba v čase od06.00h do08.00h a po skončení povoleného prevádzkového času príležitostného trhu len jednu hodinu. V priebehu dňa je zásobovanie možné len bez použitia motorového vozidla.

 

Parkovanie OSOBNÝCH motorových vozidiel

 

Parkovanie OSOBNÝCH motorových vozidiel: pre trhovníkov je povolené za predajným miestom na zelenej ploche –  trávniku na Ulici M. R. Štefánika, pokiaľ tomu nebráni výsadba okrasných drevín (tieto sa nesmú poškodiť), až po zaplatení dane vo výške 0,50 €/m2/deň , pričom m2 sa určujú podľa rozmeru osobného motorového vozidla. Pre bezproblémové zaparkovanie vozidla Vám odporúčame priniesť si so sebou drevené nájazdy (latky, hranoly …) kvôli zvýšenému obrubníku.

    

Parkovanie na Námestí J. C. Hronského sa NEPOVOĽUJE!!!

 

U P O Z O R N E N I E

 

     O vydanie rozhodnutia k predaju potravín (okrem ovocia a zeleniny) a poskytovania občerstvenia na hromadných akciách mimo trvalého bydliska a miesta podnikania je trhovník povinný požiadať príslušný orgán na ochranu zdravia – REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA v mieste svojho bydliska.

      Predávajúci s občerstvením sú povinní dodržiavať rozhodnutie – pokyny REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA v Prievidzi.

         Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do  verejných vpústí ako i vylievanie iných nečistôt  pri stánkoch a v ich okolí! Predávajúci sú povinní si zabezpečiť samostatné nádoby na zachytávanie použitých olejov. Povrch verejného priestranstva musí zostať nepoškodený. 

       Trhovníci, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu musia mať: technické zariadenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, ktoré riešia STN č. 33 2000-4-41a STN č. 33 2000-4-47a platnú revíznu správu, t. j. nie staršiu ako 6 mesiacov. V opačnom prípade nebudú                              napojení! Napájanie na elektrickú energiu je zabezpečené každý deň ráno v čase od 08.00 h do 09.00 h, ale len v prípade dodržania uvedených STN  a platnej revíznej správy. V priebehu dňa sa poruchy elektrickej  energie hlásia na tel. č. 0915 496 623 – Mgr. Letavay, pokiaľ trhovník požiadal v záväznej prihláške o napojenie elektrickej energie.

                                                                                                                                                                                          

 

     Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a)   označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (zák. č. 455/1991 a zák. č. 250/2007)

b)   dodržiavať trhový poriadok  trhového miesta (trhoviska, tržnice a príležitostného trhu)

c)   používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov (zák. č. 563/2009  a zák. č.    

      289/2008)  a pri predaji vydávať potvrdenie o zakúpení tovaru

d)      udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané

e)      zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou (zák. č. 18/1996, zák. č. 250/2007)

f)       vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia (pričom je povinný používať úradne overené miery, váhy a závažia.)

 

      Predaj môžu zabezpečovať len osoby uvedené v živnostenskom oprávnení, v opačnom prípade musí byť medzi majiteľom živnostenského oprávnenia  a poverenou osobou k predaju a poskytovaniu služieb uzatvorená zmluva o pracovnom pomere (vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti…).

 

     Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:

a)      doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti

b)      doklad o zaplatení dane za pridelené predajné miesto

c)      zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb

d)      pri predaji húb doklad o ich znalosti  – osvedčenie o odbornej spôsobilosti (vydáva Obvodný úrad  v BB)

e)      pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitého predpisu

f)       doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve).

 

      Za porušenie  ustanovení zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov môžu orgány dozoru –  mesto Prievidza uložiť pokutu do 16 596 € v prípade porušenia všeobecne záväzných predpisov mesta Prievidza  podľa § 13, ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6 638 €  v blokovom konaní môže byť udelená pokuta podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

     Prievidza 20. jún 2011                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková

                                                                                                        primátorka mesta

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…