20. Feb 2012 8:43

Prievidzi hrozí, že príde o 600 tisíc eur. Pre rozdiel v štatistickej evidencii

Rozpočet mesta Prievidza bude pravdepodobne ukrátený o 600 tisíc eur ročne. Pokles financií je zapríčinený poklesom obyvateľov pod 50 tisíc. Radnica sa snaží dokázať, že Štatistický úrad neevidoval 8 obyvateľov, ktorých mesto riadne zaregistrovalo, čo znamená, že malo mať k 1. 1. 2011 evidovaných spolu 50 002 obyvateľov.

Mesto dostáva financie z podielových daní v závislosti od počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt. V prípade poklesu počtu obyvateľov pod 50.000 sa pre rozdelenie podielovej dane použije iný koeficient, ktorý je pre Prievidzu nevýhodnejší. Tieto zdroje v rozpočte preto budú pravdepodobne znížené o 600 tisíc eur. Z dôvodu vážnosti tejto situácie primátorka mesta Prievidza zvolala na stredu 15. februára 2012 pracovné rokovanie za účelom prehodnotenia a úpravy rozpočtu na rok 2012. Pozvaní boli všetci poslanci mestského zastupiteľstva a zodpovední vedúci pracovníci mestského úradu. Cieľom rokovania bude hľadanie spôsobov základného financovania a hľadanie rezerv v hospodárení mesta.

Podľa Štatistického úradu ku koncu roka 2010 poklesol počet obyvateľov s trvalým pobytom v Prievidzi na 49 994. Radnica však v súčasnosti poukazuje na to, že mestu ku koncu roka 2010 nechýbalo 6 obyvateľov do počtu 50 tisíc, ale naopak malo o 8 obyvateľov viac. Dôvodom rozdielu v štatistických údajoch je to, že najmenej sedem obyvateľov v Detskom domove na ul. Š. Závodníka a jeden v Zariadení pre Seniorov v Prievidzi boli do evidencie registrovaní s účinnosťou od 30. 12. 2010, no Štatistický úrad ich v svojich podkladoch vedie až s účinnosťou k 1. 1. 2011. Po snahe o vysvetlenie síce Štatistický úrad túto skutočnosť potvrdzuje, no v novom potvrdení rozlišuje stav počtu obyvateľov k 1. 1. 2011 a stav v deň 1. 1. 2011. To je postup, ktorý podľa právneho názoru mesta Prievidza nemá oporu v žiadnej právnej norme. Rozhodnutie o tom, ktorý údaj pre potreby rozdeľovania podielu na výnose z dane z príjmu fyzických osôb obciam použije, necháva Štatistický úrad na Ministerstvo financií SR.

„Poukazujem na nelogickosť a podľa mňa aj rozpor v danom vyjadrení so zákonom. Zákon nepozná počítanie času k polnoci, práve naopak, podľa občianskeho zákonníka lehoty plynú od 00:01 do 24:00. To znamená, že podľa môjho názoru, pokiaľ hovoríme o stave počtu obyvateľov k 1. 1. 2011, mal by sa brať údaj od 00:01 daného dňa, t.j. 1.1.2011, kedy mesto nepochybne malo počet obyvateľov 50 002, o čom svedčí aj samotné vyjadrenie Štatistického úradu. Myslím, že ak vieme preukázať počet obyvateľov celkovo 50.002 v deň 1. 1. 2011 a tento dátum je rozhodujúci podľa informácií z MF SR, mala by nám byť vyplatená podielová daň vo výške zodpovedajúcej počtu obyvateľov 50.002,“ uviedlaprimátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková.

V procese prerozdeľovania sa neprihliada na počet obyvateľov s prechodným pobytom. Mesto pritom registruje 946 obyvateľov s prechodným pobytom, z čoho je až 457 obyvateľov s trvalým pobytom mimo mesta Prievidza. Mestský úrad týmto ľuďom rozposielal výzvy, aby ich motivoval k prehláseniu na trvalý pobyt. Dôvodom je práve fakt, že mesto nedostáva na týchto obyvateľov podielové dane od štátu, a v prípade poklesu počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta pod 50 tisíc ešte prichádza o značnú sumu finančných prostriedkov na chod samosprávy.

Podrobné vysvetlenie situácie a prehľad komunikácie mesta Prievidza so Štatistickým úradom SR a Ministerstvom financií SR:

Mestu Prievidza bol začiatkom decembra 2011 doručený štatistický prehľad zo Štatistického úradu SR, v ktorom sa ku dňu 31. 12. 2010 uvádza počet obyvateľov 49 994. Je zrejmé, že finančné nároky z podielových daní sú rozdelené do pásiem, pre mesto Prievidza je najbližšia hranica 50 000 obyvateľov. V prípade poklesu počtu pod 50.000 obyvateľov sa použije iný koeficient, ktorý je pre mesto Prievidza nevýhodnejší. V danom prípade by chýbalo mestu Prievidza do hranice 50 000 obyvateľov ku dňu 31. 12. 2010 celkom 6 obyvateľov , čo vo finančnom vyjadrení v dôsledku zmeny koeficientu predstavuje 600 tisíc eur.

V rámci preverovania mesto Prievidza zistilo, že k 31. 12. 2010 preukázateľným spôsobom najmenej 8 obyvateľov nebolo registrovaných na trvalý pobyt i napriek tomu, že boli do informačného systému samosprávy mesta Prievidza a Centrálneho registra obyvateľov REGOB zaevidovaní s účinnosťou k 30. 12. 2010 (išlo o obyvateľov v Detskom domove na ul. Š. Závodníka a Zariadení pre seniorov v Prievidzi).

Štatistický úrad SR, pracovisko Trnava mesto kontaktovalo so žiadosťou o dodatočné zapísanie hlásení o sťahovaní pre štátne štatistické zisťovanie o migračnej štatistike. Ani po rokovaní so Štatistickým úradom v Bratislave na konci roka 2011 sa ale mestu Prievidza nepodarilo nájsť riešenie, ako dodatočne zapísať tieto hlásenia do štatistiky a dosiahnuť ku koncu roka štatistický údaj korešpondujúci so skutočným stavom počtu obyvateľov k 31. 12. 2010 (50.002 obyvateľov).

Zmenu údaju v počte obyvateľov Štatistický úrad zapísal až s účinnosťou k 1. 1. 2011. Tvrdí, že v jeho evidencii nie je možné spätne meniť údaj a je potrebné sa obrátiť priamo na Ministerstvo financií, ktorého kompetenciou je vyplatenie podielových daní podľa počtu obyvateľov.

Vedenie mesta Prievidza následne viedlo rokovanie s Ministerstvom financií SR. Ministerstvo uznalo, že rozhodujúci pre účely ministerstva financií je dátum 1. 1. 2011, trvalo však na potvrdení zo strany Štatistického úradu v Bratislave, v zmysle zákona 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 4, kde bude výslovne uvedené, že počet obyvateľov je rozhodujúci podľa citovaného zákona a požiadal Štatistický úrad o vydanie nového potvrdenia.

Mesto Prievidza po vyžiadaní dostalo 5. 1. 2012 nové potvrdenie zo Štatistického úradu, kde sú uvedené dva rozporuplné údaje. Podľa neho mala Prievidza k 1.1.2011 (to znamená k polnoci z 31.12.2010 na 1.1.2011) 49 994 obyvateľov. V potvrdení sa konštatuje, že údaj 50 002 obyvateľov je podľa záznamov v databázach správny až pre deň 1. 1. 2011. Vo vyjadrení sa ďalej uvádza, že Štatistický úrad SR dáva Ministerstvu financií na zváženie, ktorý údaj pre potreby rozdeľovania podielu na výnose z dane z príjmu fyzických osôb obciam použije.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…