4. Aug 2022 8:10

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu vodozádržných opatrení

Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na budovanie vodozádržných opatrení. Získané finančné prostriedky budú použité na úpravy v mestskom parku a revitalizáciu Mierového námestia.

Celková výška získaného nenávratného finančného príspevku na vodozádržné opatrenia v meste Prievidza predstavuje sumu 268 411 eur.

Revitalizujú Mierové námestie

V rámci zmien budú vybúrané pôvodné dláždené plochy Mierového námestia pri Kine Baník, od-stránená bude časť nežiadúcej zelene ako sú tuje a kríky po obvode plochy. Plocha námestia bude nahradená novými komunikáciami pre peších s vrchným krytom mlatu v šírke štyri metre, ktoré budú ohraničené parkovým obrubníkom. Uprostred spevnených plôch bude vytvorený dominantný kvetinový záhon. Po obvode chodníka zo strany nárožia križovatky budú vysadené vzrastlé stromy. Plocha námestia bude doplnená novým mobiliárom ako sú lavičky a parkové smetné nádoby.

V mestskom parku opravia najmä chodníky

Úpravy v mestskom parku budú zamerané predovšetkým na úpravy chodníkov. Zmeny sú navrh-nuté tak, aby zlepšili kvalitu životného prostredia s ohľadom na vodozádržné opatrenia v danej lokali-te. Existujúce nepriepustné asfaltové pešie komunikácie budú vybúrané a nahradené za nové pešie komunikácie v šírke dva metre. Vrchná pochôdzna vrstva bude realizovaná vodopriepustnými ma-teriálmi so vsakovacou schopnosťou dažďovej vody do spodných vrstiev. Časť chodníkov bude odstránená a nahradená zatrávnenou plochou. Taktiež dôjde k dotvoreniu krajiny novým mobiliárom ako sú lavičky, parkové smetné nádoby. V časti parku bude realizovaná aj výsadba funkčnej vege-tácie vo forme kvetnatej lúky a lokálnej výsadby.

Cieľom je zadržať vodu v krajine

Realizáciou plánovaných opatrení sa odstránia nepriepustné povrchy v území, zvýši sa jeho infil-tračná kapacita, vytvorí sa verejný priestor s dostatkom funkčnej zelene, zvýši sa podiel vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v zastavanom centre mesta, vytvorí sa vhodná mikro-klíma. Výber drevín, ktoré budú v rámci implementácie hlavnej aktivity projektu vysadené bude pri-spôsobený meniacim sa klimatickým podmienkam, podporí sa minimalizácia strát vody v priestore a taktiež transformácia zrážok so podzemných vôd. Eliminuje sa prehrievanie spevnených povrchov najmä v urbanizovanej lokalite a zvýši sa kvalita života obyvateľov mesta. Výmena nepriepustných povrchov za priepustné pomôže znížiť náklady na údržbu povrchov v zimnom období – priepustné povrchy majú menšiu tendenciu vytvárať ľad na povrchu a vyžadujú menej pluhovania snehu

  • Operačný program: Kvalita životného prostredia
  • Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v mesta Prievidza
  • Výška schváleného NFP: 268 411,99€
  • Výška schválených COV na projekt: 282 538,94

Schválenie nenávratného finančného príspevku na budovanie vodozádržných opatrení je v týchto dňoch ďalšou úspešnou žiadosťou o získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov. Mesto Prievidza pred mesiacom ohlásilo aj získanie dotácie na rekonštrukciu palubovky v Športovej hale vo výške viac ako 115 tisíc eur.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…