18. Jul 2018 12:50

Prievidza začína s výstavbou podzemných kontajnerov

Na sídliskách v centrálnej časti mesta pribudnú nové veľkoobjemové podzemné kontajnery. V siedmich stojiskách bude dokopy vybudovaných 28 podzemných kontajnerov na triedený odpad.

Mesto Prievidza odštartovala pilotný projekt budovania podzemných kontajnerov. Celá zákazka vybudovania podzemných kontajnerov bola rozdelená do dvoch etáp. V prvej časti bolo nakúpených 28 kontajnerov pre 7 stojísk na komunálny odpad, plast, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovy. Výstavba je naplánovaná na uliciach M. Hodžu 2 a 14, Nábrežie sv. Cyrila 7,10 a 14 a na Ulici A. Škarvana (Dlhá 6 a 22).

V druhej časti budú realizované zostávajúce stojiská na Dlhej ulici 36,46,44,48, a Nábreží sv. Cyrila 22, 29,35,40. Požiadavka o verejné obstarávanie na technológiu podzemných kontajnerov pre II. časť bola podaná v 28. kalendárnom týždni na referáte pre projekty a investície
„Projektová dokumentácia stavebnej časti, potrebná k realizácii, bola odovzdaná projektantom vo februári 2018. Na základe projektovej dokumentácie boli oslovený správcovia inžinierskych sietí, ktorých vyjadrenia boli súčasťou inžinierskej činnosti pre zabezpečenie podania žiadosti, ohlásenie drobnej stavby. Na základe požiadavky volebného výboru číslo 1 a správcov sietí – PTH, StVPS, TSMPD, bolo nutné upraviť projektovú dokumentáciu časti stojísk. Dňa 25.6. 2018 bolo vydané oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe príslušným stavebným úradom, mestom Handlová. K začatiu prác je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, odsúhlasenú ODI PZ Prievidza “ upresňuje prípravnú fázu, Ing. Hammer z oddelenia výstavby MsÚ Prievidza.


(ilustračný obrázok)

Predmetom zákazky budú stavebné prace , nakládka a osadenie podzemných kontajnerov na odpad. Navrhované stojiská podzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100l zberných nádob v daných lokalitách. Stojiská podzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad budú slúžiť pre umiestnenie podzemných kontajnerov užitočného objemu 5m3 a kombinovaných podzemných kontajnerov 2,5 + 2,5 m3. Miesta pre osadenie stojísk sú prevažne rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými, betónovými, resp. trávnatými plochami.Cena za dielo predstavuje 102 364,97 a realizátorom spoločnosť LEMAS spol. s.r.o..

Výstavba si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu územia. Búracie práce na spevnených plochách a výkopy sú súčasťou samotných objektov – stojísk. Zemné práce sa obmedzujú na výkop stavebných jám jednotlivých stojísk. Na štrkový podsyp sa zhotoví základová doska z betónu. Na základovú dosku sa do vymedzených pozícií osadia prefabrikované vane podzemných kontajnerov. Tie sú tvorené kvadratickou samonosnou konštrukciou z pozinkovaného plechu a žiarivo pozinkovanej ocele, opatrené dvojhákovým závesom pre manipuláciu. Plochu po obvode stojísk a medzi podzemnými kontajnermi bude tvoriť ekologická zámková dlažba.

Stojiská pripomienkovali aj obyvatelia
V prípravnej fáze projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí aj s predsedami bytových spoločenstiev dotknutých bytových domov, kde mali možnosť vyjadriť svoje požiadavky a pripomienky k navrhovaným stojiskám. „Na základe spoločných stretnutí a diskusií môžeme skonštatovať, že sme sa opäť posunuli cestou zlepšenia prostredia a komfortu bývania obyvateľov Prievidze. Pevne verím, že projekt podzemných kontajnerov, ktoré sú súčasťou moderných miest v Európe prinesie úžitok aj obyvateľom v centre našej Prievidze,“ dodáva viceprimátor Ľuboš Maxina.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…