16. Dec 2020 6:20

Prievidza navrhuje materiál o budúcnosti vykurovania stiahnuť z rokovania vlády

Informáciu o spôsobe nahradenia tepelného zdroja na Hornej Nitre, ktorú má prerokovať vláda v stredu 16. decembra, ministerstvo hospodárstva zainteresovaným vopred neumožnilo pripomienkovať. Mesto Prievidza preto upozorňuje na nedostatky a žiada o jej stiahnutie z rokovania.

Bez diskusie
Informácia o tom, ako má byť nahradený tepelný zdroj pre mesto Prievidzu a ďalších odberateľov po roku 2023, je predložená na rokovanie vlády bez diskusie so zainteresovanými. Mesto Prievidza sa s materiálom mohlo oboznámiť až po zverejnení na webovom portáli, necelý deň pred zasadnutím vlády.

„Len náhodou sme sa začiatkom týždňa dozvedeli, že sa má v stredu o vykurovaní nášho mesta rokovať vo vláde. Napriek tomu, že sme o materiál žiadali, ministerstvo nám ho vopred neposkytlo. Mrzí nás to najmä preto, lebo projekt transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra bol doteraz pre doterajšiu vysokú mieru otvorenosti a participácie vnímaný ako dobrý príklad praxe aj na úrovni Európskej únie,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Primátorka žiada o stiahnutie z rokovania
I keď je predložený informatívny materiál, ktorý len berie vláda na vedomie, primátorka okresného mesta sa rozhodla požiadať členov vlády, aby ho stiahli z rokovania. „Materiál obsahuje nepresnosti. K viacerým veciam by bolo vhodné poskytnúť širšie vysvetlenie. Nič sa nestane, ak bude dopracovaný a prerokovaný až po opravách,“ navrhuje Macháčková.

Upozorňuje aj na to, že mestské zastupiteľstvo v Prievidzi už v septembri odporučilo zástupcom mesta v spoločnosti PTH, aby pokračovali v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja tepla, ktorého investorom by bola mestom vlastnená spoločnosť. „V predloženom materiáli, žiaľ, absentuje táto zásadná informácia, ako aj to, že 51% akcionárom spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), ktoré ponúka jedno z riešení, je mesto Prievidza. Ak riešenie vykurovania Prievidze zrealizuje spoločnosť PTH, obyvatelia mesta budú mať cez svojich volených zástupcov dosah na rozhodnutia teplárenskej firmy,“ vysvetľuje Macháčková. Druhým, 49% akcionárom firmy, sú Hornonitrianske bane Prievidza.

Chybný argument SE si osvojilo aj ministerstvo
Po rýchlej analýze, na ktorú mala samospráva len niekoľko hodín, Macháčková uvádza niekoľko konkrétnych pripomienok. Upozorňuje napríklad na to, že sa v materiáli medzi rizikami riešenia PTH uvádza argument z prezentácie Slovenských elektrární, ktorý nemá oporu v zákone. Prekvapuje ju, že si ho osvojilo aj ministerstvo hospodárstva.

Ministerstvo hospodárstva v materiáli uvádza, že pokračovanie všeobecného hospodárskeho záujmu po roku 2023 by spôsobilo značné dodatočné náklady a bolo by z právneho hľadiska problémové. „Je zarážajúce, že ministerstvo v analýze zopakovalo tento nezmysel. V § 24 Zákona o energetike sa neuvádza, že by bolo možné vo všeobecnom hospodárskom záujme ukladať povinnosť vyrábať elektrinu z uhlia v záujme pokračovania výroby tepla z uhlia. Jednoducho niečo takéto minister hospodárstva navrhnúť nemôže,“ vysvetľuje primátorka. „Aj na stretnutí organizovanom pánom Sulíkom v Bratislave bolo vysvetlené, že predlžovať všeobecný hospodársky záujem nie je možné aj z dôvodu záväzkov SR voči Európskej komisii,“ dodáva.

Nedôsledne posúdené finančné kapacity
Macháčková ďalej upozorňuje na SWOT analýzu navrhovaného riešenia PTH. Medzi slabými stránkami sa uvádza, že je otázna finančná kapacita tohto potenciálneho investora. „O firme PTH, ktorej akcionárom je mesto, podľa mňa nemožno mať pochybnosti. Nemá žiadne finančné problémy. Je ale zvláštne, že sa v analýzach opomína aktuálna finančná kapacita druhého potenciálneho investora, Slovenských elektrární. A to v dobe kedy médiá informujú o hrozbe takzvaného defaultu, v súvislosti s neukončenou dostavbou 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce,“ pripomína.

Hodnotenie s otáznikmi
Za netransparentné považuje primátorka mesta aj informácie v tej časti materiálu, v ktorej sú informácie o hodnotení kritérií projektov na základe multikriteriálnej analýzy. Ministerstvo robilo neformálny prieskum a nezáväzné bodové posúdenie ponúkaných projektov medzi zainteresovanými. „Komunikujeme, a tak vieme, aké hodnotenie posielal napríklad Trenčiansky samosprávny kraj. Z materiálu pre vládu ale netušíme, kto ďalší a ako hodnotil jednotlivé zámery. Nie je dokonca uvedený počet hodnotiacich subjektov, ani váha jednotlivých kritérií, len grafické zobrazenie výsledku. Budeme požadovať, aby sa to doplnilo, a aby sa primeraná váha dala najdôležitejším kritériám – cene tepla a vplyvu na životné prostredie,“ pokračuje Macháčková.

Primátorka považuje za mimoriadne nešťastné aj to, že sú v závere materiálu reakcie účastníkov pracovného stretnutia organizovaného ministrom hospodárstva zobrazené v grafe. „Je silno zavádzajúce uvádzať a ešte aj graficky zdôrazňovať, že 2/3 nejakých reakcií doručených po pracovnom stretnutí ministrovi podporili jedno z riešení. Nevieme ako boli títo hodnotitelia zainteresovaní a zaujatí, v akom vzťahu boli k navrhovaným riešeniam. Napríklad ja som ako primátorka mesta v päťstranovom liste pána Sulíka informovala o názoroch niekoľkých zúčastnených expertov. Bola započítaná len moja reakcia, alebo aj hlas týchto expertov? A čo je to vlastne za nápad, dávať tomu takýto význam?“ pýta sa Macháčková.

Riešenia aj pre Nováky a Zemianske Kostoľany
V SWOT analýze navrhovaného riešenia PTH sa medzi rizikami uvádza aj to, že projekt nerieši potreby vykurovania v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch, ani zásobovanie priemyselných odberateľov. „Zámer posudzovaný poradcami JASPERS to nerieši, ale PTH pripravilo pre Nováky a Zemianske Kostoľany samostatné riešenia, samostatné ďalšie projekty, ktoré boli poskytnuté samosprávam. Bolo o ňom informované aj ministerstvo hospodárstva v rámci komunikácie PTH o vydávaní osvedčenia na výstavbu. Mrzí nás, že to nebolo korektne doplnené aj do materiálu,“ hovorí Macháčková. „Čo sa týka priemyselných odberateľov, podľa našich vedomostí nemajú záujem pokračovať v odbere tepla po roku 2023, preto nás táto výčitka prekvapuje,“ dodáva.

V materiáli sa uvádza aj to, že PTH ministerstvu doručilo neúplnú žiadosť vo veci posudzovania súladu investičného zámeru s energetickou politikou SR. „To je síce pravda, ale len čiastočná. Medzitým už boli ministerstvu poskytnuté všetky podklady pre objektívne posúdenie žiadosti. Teda nie je žiadny problém a nechápem, prečo bolo potrebné na to takto upozorniť,“ informuje o ďalšej nepresnosti Macháčková.

Rokovať bude aj MsZ v Prievidzi
O budúcnosti vykurovania mesta Prievidza sa má opäť rokovať aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré plánuje primátorka mesta zvolať 21. decembra 2020 formou videokonferencie.

Poslanci aj verejnosť majú viac ako dva týždne pred zasadnutím k dispozícii podrobnú štúdiu, ktorá posudzuje až deväť variantov zabezpečenia dodávok tepla po roku 2023. Štúdia, podrobné informácie aj poznámky expertov JASPERS sú k dispozícii na špeciálnej podstránke mestskej webstránky www.prievidza.sk/teplo/. Na účel zodpovedania otázok a možnosti vyslovenia názorov obyvateľov na ponúkané riešenia budúcnosti vykurovania bola zriadená aj špeciálna e-mailová schránka teplo@prievidza.sk.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…