28. Sep 2011 15:55

Prievidza bude mať obchvat mesta

Prievidza (28. september 2011) – Slovenskej správe ciest Žilina sa podarilo získať právoplatné územné rozhodnutie aj na II. etapu 2. stavby cesty I/64 obchvatu mesta Prievidza. Môže pristúpiť k ďalším krokom smerujúcim k realizácii tejto kľúčovej komunikácie. K súčasnému úseku medzi Priemyselnou zónou Prievidza Západ I a malou okružnou križovatkou na Opatovskej ceste v dĺžke 1,1 km tak pribudne kompletný obchvat mesta Prievidza, ktorý zabezpečí lepšiu distribúciu dopravy mimo centra mesta. Celá stavba sa skladá z I. a II. etapy.

Primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková víta urýchlenie zdĺhavého administratívneho procesu aj z toho dôvodu, že finančné zdroje určené na realizáciu tohto diela sú zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych fondov a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Objem finančných prostriedkov je vopred pre tento projekt rezervovaný a garantovaný týmito štátnymi inštitúciami. Ako v tejto veci uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková som rada, že po mojom nástupe do funkcie primátorky mesta Prievidza, sa podarí urýchliť realizáciu projektu, o ktorého vybudovanie sa pokúšali predstavitelia mesta posledných takmer 20 rokov. Obyvatelia mesta sa v najbližšom období konečne dočkajú modernej cesty, ktorá umožní ďalší rozvoj nášho mesta. Odľahčí v súčasnosti nadmerne zaťažené centrum a mestské komunikácie a taktiež dopravne vytvorí kapacitnejší prístup k susednému mestu Bojnice“. Mesto začalo pripravovať projekt obchvatu ešte v polovici 90. rokov.

Pre výstavbu I. etapy bude Slovenská správa ciest postupovať v príprave predmetného diela takto: I. etapa 2. stavba obchvatu v dĺžke 2,69 km sa začne budovať od mimoúrovňovej križovatky pri vstupe do Prievidze z Novák, cez polia za existujúcou priemyselnou zónou, ponad nákladnú železničnú stanicu, cez garáže pri čističke odpadových vôd s napojením na existujú úsek pred priemyselnou zónou Prievidza Západ I. Termín výstavby I. etapy je naplánovaný na november 2012. I. etapa 2. stavba je v procese prípravy pre stavebné povolenie.

Pre úsek II. etapy Slovenská správa ciest obstará projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a následne pristúpi k usporiadaniu nehnuteľností pod budúcu komunikáciu. II. etapa komunikácie prvej triedy bude trasovaná po Opatovskej ceste, areálom bývalej šľachtiteľskej stanice a napojí sa na existujúcu cestu I/64 v smere na Nedožery – Brezany v priestore medzi obchodným centrom na Nedožerskej ceste a hranicou katastra mesta Prievidza. Dĺžka II. etapy bude 3,6 km. Termín výstavby II. etapy sa predpokladá na október 2014. Celková dĺžka obchvatu mesta je 7,39 km.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…