5. Mar 2012 8:45

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Hradec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je pozemok v k. ú. Hradec, parcela č. 15, záhrada vo výmere 435 m2, za cenu 10,00 €/m2, pre Petra Duvača a manž. Marcelu, trvale bytom Lesná ul. č. 2, Prievidza, na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku pod časťou budovy a bezprostredne priľahlého oploteného pozemku k pozemku susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov.

Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok sa nachádza pod časťou budovy a je oplotený, bezprostredne priľahlý k susediacej nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, ktorí sa oň riadne starajú, čím zabezpečujú namiesto mesta poskytovanie verejnoprospešných služieb – správu a údržbu verejnej zelene.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na rokovaní dňa 28.02.2012, uzn. č. 45/12.

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa 27.03.2012.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…