20. Mar 2012 8:43

Pozvánka na zasadnutie komisie

Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri MsZ v Prievidzi.

Členom komisie :
Michal Dobiaš – vzdal sa členstva z dôvodu skončenia členstva v ĽS HZDS
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Július Urík
Mgr. Ľubomír Vida
V Prievidzi dňa 14.03.2012
Vážené kolegyne, kolegovia, zvolávam zasadnutia Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

Zasadnutie sa uskutoční pondelok dňa 2. apríla 2012 o 14.00 h v zasadačke primátorky mesta v Mestskom dome v Prievidzi

PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Rokovací poriadok komisie – nové znenie a zmena v zložení komisie

3. Kontrola podaných oznámení podľa UZ 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov za

rok 2011

4. Rôzne

S pozdravom
Helena Dadíková
poslankyňa MsZ
predsedníčka komisie
P R I E V I D Z A


Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…