20. Mar 2012 8:43

Pozvánka na zasadnutie komisie

Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri MsZ v Prievidzi.

Členom komisie :
Michal Dobiaš – vzdal sa členstva z dôvodu skončenia členstva v ĽS HZDS
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Július Urík
Mgr. Ľubomír Vida
V Prievidzi dňa 14.03.2012
Vážené kolegyne, kolegovia, zvolávam zasadnutia Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

Zasadnutie sa uskutoční pondelok dňa 2. apríla 2012 o 14.00 h v zasadačke primátorky mesta v Mestskom dome v Prievidzi

PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Rokovací poriadok komisie – nové znenie a zmena v zložení komisie

3. Kontrola podaných oznámení podľa UZ 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov za

rok 2011

4. Rôzne

S pozdravom
Helena Dadíková
poslankyňa MsZ
predsedníčka komisie
P R I E V I D Z A


Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…