30. Mar 2011 13:44

Poslanci schválili významné zmeny

Tretie rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2011 sa nieslo v znamení schvaľovania zásadných vecí. Do života mesta  prinieslo nové projekty aj nepopulárne opatrenia. Poslanci okrem iného podporili výstavbu obchvatu Prievidze, revitalizáciu ihrísk, no museli pristúpiť aj k schváleniu zvýšenia cestovného. V úvode marcového rokovania, ktoré otvorila primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková, sa mohli prítomní poslanci oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa výstavby cestného obchvatu – cesty I/64, ktoré predniesol Miloš Souček, poverený mestom na rokovania s mestom Bojnice.

Projekt obchvatu mesta bol schválený už v roku 1993 a dnes je potrebnejší ako kedykoľvek pred tým, keďže intenzita dopravy na problematickom úseku Bojnice – Prievidza je približne 25 000 áut za 24 hodín. Obchvat je nutné začať stavať najneskôr do roku 2013, kedy je naň možné čerpať peniaze. Problematickým sa stal postoj mesta Bojnice, ktoré sa odvolalo voči územnému plánu. Pokiaľ sa stavba nezačne realizovať,  investor –  Slovenská správa ciest – môže bez dohody zúčastnených strán presunúť vyčlenené peniaze na iný projekt. Preto sa mesto Prievidza začalo intenzívne zaoberať vyjednávaním, z ktorého vyplynul záver, že ak mesto Bojnice zmení svoje stanovisko, mesto Prievidza podporí jeho požiadavky voči investorovi. Mesto Prievidza sa zaviazalo napojiť na obchvat cestu Ľuda Ondrejova s vybudovaním mosta, čo bude investícia pri  najnižšom odhade viac ako 1 700 000 eur. Zdroje na túto akciu mesto nemá, preto ich bude  musieť podľa primátorky  riešiť úverom.  Tento zámer mestské zastupiteľstvo schválilo bez pripomienok.

Ďalším bodom programu bolo odsúhlasenie zvýšenia cestovného ako prvý krok k dosiahnutiu zníženia strát, ktoré mestu z mestskej hromadnej dopravy vznikajú. Strata mesta sa podľa odhadov mala tento rok vyšplhať až na viac ako 1 milión eur, pričom v roku 2004 to bol dlh necelých 130 000 eur. Vzhľadom k tomu sa v SAD Prievidza, a.s.,  vykonáva  kontrola financovania, súvisiaca s použitím verejných financií z rozpočtu mesta. S ohľadom na pokles cestujúcich a stúpanie nákladov aj cien pohonných hmôt schválili poslanci s platnosťou od 15. apríla 2011 nové  ceny cestovného:

1. Cestovné lístky zakúpené u vodiča  v hotovosti                                               

 

  a) Plný občiansky cestovný lístok                                                                           0,55 €

 

   b) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov           0,35 €

 

   c) Osoby ťažko zdravotne postihnuté,

       Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S                                                                      0,20 €

 

   d) Cestovné pre občanov nad 70 rokov veku                                                        0,20 €

 

   e)  Batožina – bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm,

       alebo tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje150 cm

       a priemer10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer

       nepresahuje 5x80x100 cm, pričom nesmie presiahnuť

       ani jeden z uvedených rozmerov, ak sa prepravujú

       v priestore pre cestujúce osoby, pri väčších rozmeroch                               0,55 €

  

   f)  Pes, prípadne iné zvieratá

      (pokiaľ nie je v schránke)                                                                                   0,55 €

 

   g)  Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S                                                                0,30 €

 

   h)  Starobný dôchodca nad 60 rokov veku a 

        invalidný dôchodca                                                                                           0,30 €

 

   i)  Držitelia Jánskeho plakety                                                                                 0,30 €

  

2. Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom dopravnej karty                 

                                     

   a) Plný občiansky cestovný lístok                                                                           0,50 €

 

   b) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov           0,30 €

 

   c) Osoby ťažko zdravotne postihnuté,

        Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S                                                                     0,20 €

 

   d) Cestovné pre občanov nad 70 rokov veku                                                        0,20 €

 

  e)  Batožina – bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm,

       alebo tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje150 cm

       a priemer10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer

       nepresahuje 5x80x100 cm, pričom nesmie presiahnuť

       ani jeden z uvedených rozmerov, ak sa prepravujú

       v priestore pre cestujúce osoby, pri väčších rozmeroch                               0,50 €          

 

   f)  Pes, prípadne iné zvieratá

      (pokiaľ nie je v schránke)                                                                                   0,50 €

 

  g)  Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S                                                                0,25 €

 

  h)  Starobný dôchodca nad 60 rokov veku a 

        invalidný dôchodca                                                                                           0,25 €

 

   i)  Držitelia Jánskeho plakety                                                                                 0,25 €

  

   j)  Prestup                                                                                                             0,15 €

 

Dopravná karta bude stáť 3,50 € a bezplatne budú prepravované:   

a)  deti do 6 rokov

    b)  detský kočík s dieťaťom

    c)   vodiaci pes, invalidný vozík

Po prerokovaní problému obchvatu a nového cenového výmeru na MHD sa konala  v priestoroch Domu kultúry krátka tlačová konferencia s primátorkou mesta, v ktorej novinárom odpovedala na  otázky.

V štvrtom bode rokovania bol schválený návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta  Prievidza č. 111/ 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011. Dodatok bolo potrebné prijať z dôvodu účinnosti zákona č. 38/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon mení  s účinnosťou od 1. marca 2011 doterajší postup obce / mesta pri poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku pre neštátne školy a školské zariadenia, t.j. u škôl a zariadení, ktorých zriaďovateľom je  súkromná osoba alebo cirkev.

Piaty bod priniesol schválenie doplnku k štatútu mesta, hlavne z dôvodu zmien v zákone  obecnom zriadení, v ktorom boli  s účinnosťou od 1. apríla 2010 boli upravené vzťahy medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom, upravená organizácia miestneho referenda, problematika zvolávania a vedenia zasadnutia mestského zastupiteľstva, riešenie postavenia primátora mesta pri rozhodovaní o právach a povinnostiach, úprava postavenia zástupcu primátora mesta vrátane možnosti dvoch zástupcov primátora vo väčších samosprávach, sprísnenie podmienok odvolania hlavného kontrolóra mesta z funkcie, spresnenie problematiky spolupráce obcí formou združenia obcí, zúženie podmienok zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva a upravený mechanizmus poskytovania odmien poslancom mestského zastupiteľstva. Súčasne s týmito zmenami sa do doplnku číslo 3 dostali na základe poslaneckého návrhu nové typy používaných ocenení : Pamätná plaketa Jána Amosa Komenského, pamätný list a ďakovný list.

Šiestym bodom bola problematika prechodu činností a úloh mesta na úseku správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, prevádzkovania zverených nehnuteľností a zariadení a ich modernizácií, údržbe vykonávania opráv majetku mesta (bytového, nebytového fondu a ostatných budov) a to bytovej agendy v rozsahu náplne činnosti Odboru starostlivosti o občana, Sociálneho oddelenia Mestského úradu v Prievidzi, na obchodnú spoločnosť SMMP, s. r. o. Prievidza.

Siedmy bod, v ktorom bolo  schválené VZN mesta Prievidza 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitým režimom, bol dôležitý hlavne v súvislosti s požiadavkou na dotáciu z Fondu rozvoja bývania na výstavbu nových bytov v Prievidzi a schválenie VZN č. 113/2011 súviselo práve s prechodom bytovej agendy pod Správu majetku mesta Prievidza, s.r.o. Schválená interná smernica č 60 – Rokovací poriadok bytovej rady ponecháva primátorku mesta v pozícii rozhodovateľa v otázke prideľovania bytov na základe odporúčaní bytovej rady. Posledným pred bodom rôzne bolo schválenie doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/200 o držaní psov na území mesta Prievidza.

V bode rôzne sa poslanci venovali  požiadavkám predkladaných majetkovým oddelením MsÚ a návrhu SMMP, s.r.o., na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta z dôvodu odpredaja Výmenníkovej stanice na Lúčnej ulici.

Poslanec Branislav Bucák predložil projekt revitalizácie prievidzských ihrísk v troch etapách, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom dobrovoľníkov. Z finančne najmenej náročnou revitalizáciou ihrísk v lokalite Žabník na Lúčnej, v areáli ZŠ na Ul. P. Dobšinského, v lokalite Zapotôčky na Ul. E. M. Šoltésovej, na sídlisku Píly na Ul. Š. Králika  a na sídlisku Píly medzi Ul. J. Murgaša a Nábrežím J. Kalinčiaka sa začne už 15. mája a poslanci na túto činnosť schválili 230 €. Poslanci schválili aj spoluúčasť v desiatich projektoch, ktoré predložil Ivan Benca, vedúci referátu pre strategický rozvoj mesta. Osem z nich sa týkalo školských aktivít, jeden modernizácie svietidiel na území mesta a posledný uzavretiu átria na ZŠ Šafárika, kde vznikne malý park a podmienky pre vyučovanie mimo budovy školy.

Poslanci rozhodli aj o premiestnení Charity – Domu sv. Vincenta zo Sládkovičovej  na Košovskú cestu. V súvislosťami so zmenami v bytovej agende prišlo aj k zmene zapisovateľky bytovej rady, pričom namiesto doterajšej Jany Královej bude novou zapisovateľkou Andrea Blahová. Ďalšou zmenou bolo delegovanie zástupcov mesta do rád škôl, kde v MŠ na Ul. M. Gorkého je delegovaná Jana Kochanová a na ZŠ na Ul. energetikov Soňa Pietriková, obe namiesto Michala Novotného, ktorý sa týchto postov vzdal.

Na návrh poslanca Jozefa Polereckého bola za zapisovateľku Mestskej školskej rady v Prievidzi menovaná Alena Laufová.

Poslanci schválili aj návrh úpravy platu hlavnej kontrolórky, ktorej sa odmeny nebudú vyplácať paušálne, ale budú rovnako predmetom schvaľovania v určitých intervaloch ako v prípade primátorky a jej zástupkyne, resp. zamestnancov mesta. V poslednom bode poslanci pred svojimi interpeláciami vzali na vedomie list riaditeľa Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Petra Paulíka adresovanému mestskému zastupiteľstvu a primátorke mesta, ktorým sa k 31. marcu 2011 vzdal funkcie riaditeľa.  Poslanci poverili primátorku mesta vypísaním výberového konania na miesto riaditeľa KaSS. Rokovanie ukončila viceprimátorka Helena Dadíková a zároveň pozvala všetkých poslancov k účasti na pietnom akte kladenia vencov, ktorý sa uskutoční v pondelok 4. apríla na Námestí slobody pri Pomníku padlých, ktorý je opäť slávnostne osvetlený vďaka spoločnosti UNIPA, s.r.o.

Pozvanie pre poslancov odznelo aj na stretnutie s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko v SR Dr. Axela Hartmanna, ktorý bude hosťom mesta 6. apríla t.r.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…