11. máj 2010 7:17

Poslanci schválili Komunitný plán sociálnych služieb

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov účinný od 1. januára 2009, ukladá mestám a obciam povinnosť vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý vychádza z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb vypracovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb v meste, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére pre nasledujúce obdobie. Termín spracovania a realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb legislatíva neukladá ani neprikazuje, avšak z dôvodu uchádzania sa mesta Prievidza v projekte realizácie zariadenia sociálnych služieb o možnosť získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, je nutnosť komunitný plán vypracovať. Odbor starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi začal realizovať prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb pre mesto už od začiatku roka 2010, pričom materiál obsahuje analýzu poskytovateľov sociálnych služieb v meste, vízie, priority, opatrenia a aktivity v oblasti sociálnych služieb. Predkladaným materiálom sa na mimoriadnom rokovaní v pondelok 10. mája 2010 zaoberali aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí ho jednomyseľne schválili ako otvorený materiál, ktorý sa bude v budúcnosti dopĺňať a aktualizovať o závery z verejnej diskusie obyvateľov mesta a inštitúcií či organizácií poskytujúcich sociálne služby na území mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…