16. Dec 2011 10:12

Ponuky na predaj majetku I

Ponuky na predaj nasledovných objektov.

Ponuka na predaj rekreačnej chaty Mraznica:
Mesto Prievidza oznamuje širokej verejnosti zámer odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka rekreačnú chatu Mraznica (budova zapísaná na liste vlastníctva č. 1) na parcele č. 1228, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, súpisné č. V.674, orientačné č. 13 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami. Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež priľahlé pozemky nie sú predmetom predaja, nakoľko ich vlastníkom nie je mesto Prievidza, ale Urbársky spolok Veľká Lehôtka, ktorý na ne nemá založený list vlastníctva. Kúpna cena nehnuteľnosti minimálne vo výške 42 540,55 €.
V prípade záujmu Vám bližšie informácie budú poskytnuté na čísle telefónu 046/5179528, 527, 523, alebo osobne v právnej kancelárií, v budove Mestského úradu v Prievidzi, Mestský dom, Námestie slobody 16, II. poschodie, č. dverí 217.

Ponuka na predaj areálu na Ul. Hollého č. 2:
Mesto Prievidza oznamuje širokej verejnosti zámer odpredať nehnuteľností v k. ú. Prievidza – oplotený areál na Ul. Hollého č. 2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to administratívnu budovu súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáž súp. č.10769 na parcele č. 891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáž súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom,
pozemky: parc. č. 1889 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2, parc. č. 1891/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č.1891/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc. č. 1891/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 a časti z parc. č. 1891/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým plánom č. 11/2011 zo dňa 5.5.2011 ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, t. j. pozemky spolu o výmere 724 m2.
Kúpna cena nehnuteľností je minimálne vo výške 280 360,00 €, s podmienkou, že budúci vlastník nebude obmedzovať vlastníkov okolitých nehnuteľností. V prípade záujmu Vám bližšie informácie budú poskytnuté na čísle telefónu 046/5179528, 527, 523, alebo osobne v právnej kancelárií, v budove Mestského úradu v Prievidzi, Mestský dom, Námestie slobody 16, II. poschodie, č. dverí 217.


Ponuka na predaj pozemku na individuálnu bytovú výstavbu:
Mesto Prievidza oznamuje širokej verejnosti zámer odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda o výmere 455 m2 (v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza. Kúpna cena pozemku je minimálne vo výške 35 €/m2, s účelom využitia na individuálnu bytovú výstavbu.
V prípade záujmu Vám bližšie informácie budú poskytnuté na čísle telefónu 046/5179528, 527, 523, alebo osobne v právnej kancelárií, v budove Mestského úradu v Prievidzi, Mestský dom, Námestie slobody 16, II. poschodie, č. dverí 217.
Ponuka na nájom areálu na Ul. Hollého č. 2:
Mesto Prievidza oznamuje širokej verejnosti zámer prenechať do nájmu nehnuteľností v k. ú. Prievidza – oplotený areál na Ul. Hollého č. 2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, a to:
administratívnu budovu súp. č. 10418 na parc. č. 1889, garáž súp. č.10769 na parcele č. 891/7, garáž súp. č. 10769 na parcele č. 1891/6 a garáž súp. č. 10769 na parcele súp. č. 1891/5 s príslušenstvom pozemky: parc. č. 1889 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2, parc. č. 1891/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č.1891/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc. č. 1891/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 a časti z parc. č. 1891/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 605 m2, odčlenené Geometrickým plánom č. 11/2011 zo dňa 5.5.2011 ako parcela č. 1891/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2 a parc. č. 1891/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, t. j. pozemky spolu o výmere 724 m2.
Minimálna výška nájomného bez energií spojených s nájmom – je 2 000 €/mesiac, doba nájmu neurčitá s 3-mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou, že budúci vlastník nebude obmedzovať vlastníkov okolitých nehnuteľností .
V prípade záujmu Vám bližšie informácie budú poskytnuté na čísle telefónu 046/5179528, 527, 523, alebo osobne v právnej kancelárií, v budove Mestského úradu v Prievidzi, Mestský dom, Námestie slobody 16, II. poschodie, č. dverí 217.
Ponuka na predaj bývalého areálu MŠ na Nedožerskej ceste:
Mesto Prievidza oznamuje širokej verejnosti zámer odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, bývalý areál MŠ na Nedožerskej ceste, zapísané na liste vlastníctva č. 1:
– pozemok, parc. č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 4 334 m2
– budova, súpisné číslo 30192, na pozemku, parc. č. 6577/3, popis stavby – materská škola, s kúpnou cenou minimálne vo výške 388 068,00 €, s účelom využitia nehnuteľnosti na sociálne služby alebo zriadenie školského zariadenia.
V prípade záujmu Vám bližšie informácie budú poskytnuté na čísle telefónu 046/5179528, 523, alebo osobne v právnej kancelárií, v budove Mestského úradu v Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody 16, II. poschodie, č. dverí 217.
Ponuka na predaj Zdravotného strediska na Ul. M. Gorkého, Prievidza:
Mesto Prievidza oznamuje širokej verejnosti zámer odpredať nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to objekt zdravotného strediska súpisné č. 40316 na pozemku, parcela č. 5343 a pozemok, parcela č. 5343, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1.
Prevod predmetných nehnuteľnosti je možný iba záujemcom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:
ich činnosť je zameraná na odbor zdravotníctva,
sú nájomcami v predmetnej nehnuteľností,
zachovajú účel využitia objektu, a to v celosti.
Hodnota nehnuteľností bude vyčíslená na základe znaleckého posudku.
Bližšie informácie budú poskytnuté na čísle telefónu 046/5179528, 527, 523, alebo osobne v právnej kancelárií mesta Prievidza, v budove Mestského úradu v Prievidzi, Mestský dom, Námestie slobody č. 16, II. poschodie, č. dverí 217.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…