2. Feb 2012 13:36

Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov mesta Prievidza

Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov mesta Prievidza.

Predmet nájmu:
Predmetom nájmu sú nebytové priestory spolu so zariadením v objekte Domu kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi za účelom prevádzkovania kaviarne s poskytovania služieb s tým spojených
Opis priestorov:
Priestory sa nachádzajú na prízemí budovy so samostatným vchodom a tiež s vchodom z budovy. Pozostávajú z odbytovej časti kaviarne, prípravne, terasy a sociálneho zázemia. Priestory sú v súčasnosti vybavené zabudovanými zariadeniami, nábytkom.
Celková podlahová plocha nebytových priestorov je 100,75 m2, z toho podlahová plocha odbytovej časti kaviarne je 63,15 m2, prípravňa je 15,20 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne tvoria 22,4 m2. Terasa kaviarne tvorí 108,35 m2.
Výška nájomného bez energií spojených s nájmom je 47,00 € /m2/ rok.
Doma nájmu je na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
Prehliadku nebytových priestorov zabezpečí Kultúrne a spoločenské stredisko po dohode so záujemcami. Bližšie informácie poskytne v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Mgr. Štefániková, tel. číslo 046/541 21 34, 0917 283 936 alebo petra.stefanikova@prievidza.sk.
Záujemcovia o prenájom predmetných priestorov doručia v prípade záujmu svoje písomné žiadosti na adresu Kultúrne a spoločenské stredisko, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza. Žiadosť musí obsahovať bližšie informácie o plánovanom využití priestorov, t.j. charakter poskytovaných služieb v kaviarni.

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.