2. Feb 2012 13:36

Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov mesta Prievidza

Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov mesta Prievidza.

Predmet nájmu:
Predmetom nájmu sú nebytové priestory spolu so zariadením v objekte Domu kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi za účelom prevádzkovania kaviarne s poskytovania služieb s tým spojených
Opis priestorov:
Priestory sa nachádzajú na prízemí budovy so samostatným vchodom a tiež s vchodom z budovy. Pozostávajú z odbytovej časti kaviarne, prípravne, terasy a sociálneho zázemia. Priestory sú v súčasnosti vybavené zabudovanými zariadeniami, nábytkom.
Celková podlahová plocha nebytových priestorov je 100,75 m2, z toho podlahová plocha odbytovej časti kaviarne je 63,15 m2, prípravňa je 15,20 m2 a ostatné priestory súvisiace s prevádzkou kaviarne tvoria 22,4 m2. Terasa kaviarne tvorí 108,35 m2.
Výška nájomného bez energií spojených s nájmom je 47,00 € /m2/ rok.
Doma nájmu je na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.
Prehliadku nebytových priestorov zabezpečí Kultúrne a spoločenské stredisko po dohode so záujemcami. Bližšie informácie poskytne v Kultúrnom a spoločenskom stredisku Mgr. Štefániková, tel. číslo 046/541 21 34, 0917 283 936 alebo petra.stefanikova@prievidza.sk.
Záujemcovia o prenájom predmetných priestorov doručia v prípade záujmu svoje písomné žiadosti na adresu Kultúrne a spoločenské stredisko, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza. Žiadosť musí obsahovať bližšie informácie o plánovanom využití priestorov, t.j. charakter poskytovaných služieb v kaviarni.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.