31. Aug 2022 9:10

Po letnej prestávke rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi

Dňa 30. augusta rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Na programe zastupiteľstva boli nasledovné body:

 • Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
 • Návrh VZN mesta Prievidza č. 7/2022 – Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza
 • Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie I. – VI./2022
 • Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2022
 • Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2022
 • Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2022
 • Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2022
 • Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidza v roku 2022
 • Návrh IS č. 126 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza
 • Návrh na spracovanie analýzy systému odpadového hospodárstva v meste Prievidza
 • Správa spoločnosti TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie 1 – 12/2021
 • Výročná správa akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., za obchodný rok 2021 (o 11. 00 h)
 • Požiadavka na zriadenie odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, Prievidza od 01. septembra 2022 a schválenie školského vzdelávacieho programu ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, Prievidza – Umenie pod jednou strechou
 • Návrh na zúženie majetku v rámci Komisionárskej zmluvy so spol. SMMP, s.r.o.
 • Informácia spol. SMMP, s.r.o., o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 18
 • Majetkovoprávne veci
 • Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastic o pokračovanie v nájomnom vzťahu
 • Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h
 • Interpelácie poslancov
 • Diskusia poslancov a poslanecké podnety

Podrobné materiály k jednotlivým bodom nájdete na priloženom linku.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…