20. Apr 2018 7:31

Petícia pomohla. Na časť obchvatu Prievidze sú už vyčlenené peniaze

Ministerstvo dopravy a výstavby SR doručilo primátorke mesta Prievidza, Kataríne Macháčkovej, odpoveď na petíciu za budovanie obchvatu mesta, ktorú 13. februára 2018 doručila na Úrad vlády SR. V odpovedi sa uvádza, že na financovanie časti obchvatu sú už vyčlenené zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zahájenie výstavby sa predpokladá v máji 2019.

„Projekt „I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba“ je zaradený v zásobníku národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 ako prioritný projekt a na jeho financovanie sú vyčlenené zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ píše ministerstvo dopravy v odpovedi pre primátorku Macháčkovú.

„To, že už sú vyčlenené peniaze aspoň na časť obchvatu, je pre Prievidzu výborná informácia. Ministerstvo ju symbolicky posiela v odpovedi na petíciu, ktorú podporilo 8100 ľudí. Ozvať sa malo zmysel. Naša petícia určite pomohla tomu, aby sa rozhodlo o vyčlenení peňazí,“ hovorí primátorka mesta Katarína Macháčková. „Aj splnenie časti sľubov vlády, teda informácie o dobudovaní prvej etapy, napojenia priemyselnej zóny, považujem za úspech petičnej akcie. Táto časť obchvatu doprave v Prievidzi veľmi pomôže,“ zdôrazňuje.

Macháčková žiada UVO o urýchlenie kontroly
Ministerstvo zároveň upozorňuje na to, že opodstatnenosť projektu na financovanie z eurofondov musí ešte potvrdiť štúdia realizovateľnosti na cestu prvej triedy od Žiliny po Topoľčany, ktorá zároveň zhodnotí aj uzol Prievidza (cesty I/9, I/64). Proces verejného obstarávania na výber spracovateľa štúdie je v súčasnosti predmetom kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie. „Ako poslankyňa NR SR a primátorka mesta som sa preto listom obrátila na predsedu tohto úradu, pána Miroslava Hliváka. Požiadala som ho, aby, ak je to možné, zabezpečili urýchlenie vykonanie uvedenej kontroly,“ hovorí Macháčková.

Podrobnosti o harmonograme investora
V odpovedi na petíciu sa uvádzajú aj ďalšie konkrétne termíny a harmonogram prípravy 1. etapy, druhej stavby obchvatu. Po podpise zmluvy o dielo má zhotoviteľ spracovať štúdiu realizovateľnosti do šiestich mesiacov. Ministerstvo informuje aj o tom, že v súčasnosti sa zabezpečuje aktualizácia dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá mala byť investorovi – Slovenskej správe ciest dodaná do konca marca 2018. Z dôvodu nových záberov územia bude zabezpečované aj nové územné rozhodnutie pre stavbu a bude sa riešiť aj dodatok k štátnej expertíze. Investor tiež bude pracovať na pokračovaní majetkovo právneho vysporiadania. Ministerstvo informuje, že v súčasnosti je vysporiadaných približne 60 % pozemkov.

Po ukončení týchto procesov má v októbri 2018 Slovenská správa ciest požiadať o vydanie stavebného povolenia, pričom sa uvažuje s predpokladaným termínom vydania a nadobudnutia právoplatnosti v novembri 2018. „V priebehu decembra 2018 sa predpokladá spracovanie projektovej dokumentácie na ponuku a následne vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebného diela. Predpokladaný termín podpisu zmluvy o dielo s víťazom súťaže sa predpokladá v marci 2019 a zahájenie výstavby obchvatu mesta Prievidze sa predpokladá v máji roku 2019,“ informuje ministerstvo dopravy primátorku mesta.

Samospráva bude žiadať aj druhú etapu
Cieľom petície bolo upozorniť na to, že štyri roky od výjazdového zasadnutia vlády v Handlovej ostali sľuby o budovaní obchvatu Prievidze iba na papieri. „Som presvedčená o tom, že nám verejný tlak pomohol a petícia, ktorú podporilo 8100 ľudí, konečne dala veci do pohybu. Práve v odpovedi na petíciu dostávame konkrétne termíny, presný harmonogram toho, ako chce investor postupovať. Uvedomujem si, že toto je ideálny scenár, ale som presvedčená o tom, že je reálny,“ hovorí primátorka Macháčková.

„Samozrejme, samospráva bude nápomocná pri stavebnom i územnom konaní. Bude to naša najvyššia priorita. Budeme tiež dbať o to, aby sa procesy na strane investora nezasekli a harmonogram pokračoval tak, ako nás o ňom ministerstvo informovalo. Nepoľavíme ani v tlaku na to, aby sa pokračovalo budovaním druhej etapy obchvatu. Komplexným riešením pre odľahčenie dopravy v našom okresnom meste bude až vybudovanie celého obchvatu,“ uzatvára primátorka okresného mesta.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…