15. Dec 2011 12:05

Oznámenie o zverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov

Uverejnenie Oznámenia o zverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP.

Komisia pre obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim informuje verejnosť, že v zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v platnom znení o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom bol dňa 30.11.2011 na úradnej tabuli mesta Prievidza zverejnený register obnovenej evidencie pozemkov ( ďalej len „register“) v katastrálnom území Prievidza na verejné nahliadnutie na dobu 30 dní.
Jednotlivým účastníkom – vlastníkom bude zaslaný na schválenie výpis z registra obnovenej evidencie pozemkov v k, ú. Prievidza ( ďalej ROEP ), ktorý bude k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Prievidzi, Hviezdoslavova 3 ( Priemstav) č. dv. 418, 419, v dňoch pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod . Do 30 dní od doručenia výpisu je možné podať pripomienku resp. námietku spolu s odôvodnením komisii ROEP na mesto Prievidza, Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14.
V prípade, ak vlastník nie je známy, alebo ide o vlastníka, ktorého pobyt alebo sídlo nie je známe, alebo ktorým výpis z registra nebolo možné doručiť, je možné podať pripomienku resp. námietku spolu s odôvodnením komisii ROEP na mesto Prievidza, Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, do 30 dní od zverejnenia návrhu registra.
Námietky k výpisu z registra posúdi komisia ROEP, ktorá si môže vyžiadať svedecké výpovede príp. iné doklady a so svojim stanoviskom predloží správnemu orgánu t.j. Správe katastra Prievidza na rozhodnutie. Na námietky podané po uplynutí lehoty a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie komisia neprihliadne.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…