1. Dec 2011 9:12

Oznámenie o začatí územného konania - Navrhovateľ Slovak Telecom, a. s.,

Navrhovateľ Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, v zast. Telecomprojekt spol. s r. o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava podal dňa 10. 101. 2011na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie MTS_PD_Východná_Vajanského_IRBB“ v kat. území Prievidza. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, v súlade s ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa uvedie opis územia : navrhované je nahradenie existujúcej miestnej siete zo vzdušného vedenia do zeme v týchto uliciach : Východná, S. H. Vajanského, Ľ. Podjavorinskej, A. T. Sitnianskeho, Vápenická. Po ukončení výstavby a presmerovaní na novú sieť budú existujúce vzdušné vedenia demontované.

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…