1. Dec 2011 9:12

Oznámenie o začatí územného konania - Navrhovateľ Slovak Telecom, a. s.,

Navrhovateľ Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, v zast. Telecomprojekt spol. s r. o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava podal dňa 10. 101. 2011na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie MTS_PD_Východná_Vajanského_IRBB“ v kat. území Prievidza. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, v súlade s ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa uvedie opis územia : navrhované je nahradenie existujúcej miestnej siete zo vzdušného vedenia do zeme v týchto uliciach : Východná, S. H. Vajanského, Ľ. Podjavorinskej, A. T. Sitnianskeho, Vápenická. Po ukončení výstavby a presmerovaní na novú sieť budú existujúce vzdušné vedenia demontované.

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…