25. Jul 2011 7:38

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie doplňujúceho ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ Peter Horváth, Ul. M. Rázusa č. 40/11, 971 01 Prievidza, podal dňa 05.04.2011 a doplnil dňa 18.04.2011 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčná budova - nadstavba“ v k. ú. Prievidza, na parc. č. 5086/65, 5086/62. Dňom podania bolo začaté územné konanie. Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 36 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 18.05.2011. Na základe výsledkov ústneho pojednávania navrhovateľ zmenil riešenie vstupu – vonkajšie schodisko zmenil na vnútorné a dňa 23.05.2011 zaslal nové pôdorysné riešenie.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…