24. Aug 2011 13:55

Oznámenie o začatí stavebného konania

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Oznámenie pre stavebníka Ing. Branislav Klein, a Viera Kleinová, bytom Duklianska 14, 971 01 Prievidza, na stavebné úpravy v byte č. 8, Ul. Krasku, vchod č. 8, obytný dom súpisné číslo 20708, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 4971/1.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…