24. Nov 2011 7:01

Oznámenie o začatí stavebného konania- Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/2

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ MAGURA “, F. Madvu 330/21 - 29, Bjornsona 330/9, Prievidza, podal dňa 07.11.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu s. č. II. 330 „ Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/21 – 29, Bjornsona 330/9, Prievidza “ – komplexné zateplenie bytového domu a sanačné práce na dome, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 6.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…