24. Nov 2011 7:01

Oznámenie o začatí stavebného konania- Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/2

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „ MAGURA “, F. Madvu 330/21 - 29, Bjornsona 330/9, Prievidza, podal dňa 07.11.2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu s. č. II. 330 „ Zateplenie a obnova bytového domu F. Madvu 330/21 – 29, Bjornsona 330/9, Prievidza “ – komplexné zateplenie bytového domu a sanačné práce na dome, v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 6.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…