25. Jan 2012 13:07

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebník TESCO STORES

Stavebník TESCO STORES, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, zast. Ing. Ivanom Bírešom, Priemyselná ulica č. 12, 971 01 Prievidza, podal dňa 17.01.2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu „TESCO Expres Prievidza“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 4870/2, súp. č. 20779. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce). Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný úrad), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.02.2012 o 08.00 h so stretnutím na Hviezdoslavovej ulici č. 3, V. poschodie B, č. dverí 515, v Prievidzi.

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…