25. Jan 2012 13:07

Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebník TESCO STORES

Stavebník TESCO STORES, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, zast. Ing. Ivanom Bírešom, Priemyselná ulica č. 12, 971 01 Prievidza, podal dňa 17.01.2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu „TESCO Expres Prievidza“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 4870/2, súp. č. 20779. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce). Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný úrad), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.02.2012 o 08.00 h so stretnutím na Hviezdoslavovej ulici č. 3, V. poschodie B, č. dverí 515, v Prievidzi.

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…