6. Dec 2011 9:18

Oznámenie o začatí stavebného konania- Jaroslav Konoradský

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Stavebník Mgr. Jaroslav Konoradský a Margita Konoradská, Energetikov 17/13, 971 01 Prievidza, podal dňa 29. 11. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“ v byte v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 5360, súp. č. domu 40191, Ul. energetikov vchod. č. 17, byt č. 13.

Celý dokument na stiahnutie : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…