6. Dec 2011 9:18

Oznámenie o začatí stavebného konania- Jaroslav Konoradský

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Stavebník Mgr. Jaroslav Konoradský a Margita Konoradská, Energetikov 17/13, 971 01 Prievidza, podal dňa 29. 11. 2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa dokumentácie „Statické vyjadrenie k stavebným úpravám“ v byte v bytovom v kat. území Prievidza, na parc. č. 5360, súp. č. domu 40191, Ul. energetikov vchod. č. 17, byt č. 13.

Celý dokument na stiahnutie : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.