25. Jul 2011 7:47

OZNÁMENIE o začatí správneho konania a o upustení od ústneho rokovania a miestneho zisťovania - „Pešia zóna Ul. A. Hlinku v Prievidzi“.

Oznámenie

Dňa 05. 05. 2011 podalo Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonáva zákon, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parc. č. 2132/9, 2132/10, 2132/17 a 2217/3, k. ú. Prievidza z dôvodu realizácie stavby „Pešia zóna Ul. A. Hlinku v Prievidzi“. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…