25. Jul 2011 7:47

OZNÁMENIE o začatí správneho konania a o upustení od ústneho rokovania a miestneho zisťovania - „Pešia zóna Ul. A. Hlinku v Prievidzi“.

Oznámenie

Dňa 05. 05. 2011 podalo Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonáva zákon, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parc. č. 2132/9, 2132/10, 2132/17 a 2217/3, k. ú. Prievidza z dôvodu realizácie stavby „Pešia zóna Ul. A. Hlinku v Prievidzi“. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…